Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:856 (2007-2008)
Innlevert: 31.03.2008
Sendt: 31.03.2008
Besvart: 07.04.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): En kjent restaurant i Oslo har lenge prøvd å få tak i en tandoori-kokk, bl.a. gjennom spesialistkvoten. Det har blitt avslag for i alt fire kokker, fordi de ikke oppfyller kriteriene som ifølge eieren er at søkeren må være over 30 år, ha formell utdanning, ti års erfaring og at erfaringen skal være fra et sted av "høy kvalitet".
Hva er bakgrunnen for disse strenge reglene, og hvordan kan det være mulig at en søker som oppfyller kriteriene ikke får tillatelse fordi UDI ikke har kapasitet til å verifisere opplysningene?

Begrunnelse

Driveren av en kjent restaurant i Oslo har i over ett år prøvd å få tak i en tandoori-kokk, også via Aetat, men uten å lykkes. Han har prøvd å få arbeidstillatelse gjennom spesialistkvoten for i alt fire kokker, men alle har fått avslag. Begrunnelsen er at de ikke oppfyller kriteriene som ifølge min kilde er at søkeren må være over 30 år, ha formell utdanning, ti års arbeidserfaring, og at erfaringen skal være fra et sted av høy kvalitet. (uten at kvalitet er spesifisert nærmere i kriteriene).
Utfordringen for ham har vært at India først opprettet formell kokkeutdanning for fire år siden. Det har derfor vært vanskelig å finne noen som oppfyller den formelle delen.
Nå har han imidlertid funnet en som har fylt 30, har formell kokkeutdanning, 10 års erfaring og erfaring fra hhv. en 3 og 4 stjerners restaurant og hotell. Problemet er nå at UDI ikke har kapasitet/evne til å verifisere at disse arbeidsstedene holder "høy kvalitet"- og det til tross for at hotellet har en internettside som angir dette. Ifølge driveren er denne siste verifiseringen det eneste som gjenstår for at han skal få sin etterlengtede tandoori-kokk.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg vil først peke på at jeg er vel kjent med fra flere saker saksbehandlingen knyttet til de såkalte nasjonalitetskokkene kan være krevende og ta tid. Nasjonalitetskokker kan gis arbeidstillatelse med hjemmel i utlendingsforskriftens bestemmelse om personer med fagutdanning eller særlige kvalifikasjoner, og som omfattes av årlig kvote fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Grunnlaget for en slik arbeidstillatelse er en grundig opplæring og bakgrunn i hjemlandets mattradisjoner. Et minstekrav for å kunne anses som nasjonalitetskokk etter denne bestemmelsen, er at søkeren anses som spesialist i hjemlandet. Det ligger i sakens natur at kokkekompetanse fra en annen matkultur fort kan anses som spesialist i Norge. De særlige reglene for kokker krever enten formell fagutdanning eller erfaring av en slik lengde og på et slikt nivå at søkeren kan anses som spesialist. Uten disse kravene kunne personer med alminnelig evne til å lage god mat komme i betraktning som nasjonalitetskokk. Er ikke kravet om formell fagutdanning dokumentert, kreves langvarig erfaring (10 år) fra restaurant(er) av høy kvalitet.

Jeg vil vise til Stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring som snart legges fram, og hvor rekruttering av faglærte/spesialister vil bli grundig drøftet. Bl.a. vurderes det om bedriftenes rolle bør styrkes, gjennom å gi dem økt ansvar for at søkere oppfyller kravene som stilles til kvalifikasjoner. Etter Stortingets behandling av meldingen, vil eventuelle endringer i lov og forskrifter bli foreslått og iverksatt. Jeg vil ta med meg problemstillingen knyttet til bl.a. nasjonalitetskokker i det videre arbeidet. I oppfølgingen av Stortingsmeldingen vil også saksbehandlingsregler mv. i forhold til denne søkergruppen bli vurdert med sikte på forenklinger.

Når det gjelder spørsmålet om verifikasjon av attester og annen dokumentasjon, kan jeg bare svare på generelt grunnlag. Slik jeg oppfatter det, er saken det vises til, fortsatt under behandling. Det er Utlendingsdirektoratet som vurderer behovet for verifisering av framlagt dokumentasjon i forbindelse med søknaden om arbeidstillatelse. Hovedregelen er at dokumentasjonen legges fram i original for utenriksstasjonen eller politiet, som bekrefter kopien og oversender saksdokumentene til direktoratet. Dersom direktoratet på grunnlag av dokumentasjonen ikke anser søkeren som nasjonalitetskokk etter de kravene som stilles, vil det ikke være nødvendig å verifisere framlagte attester. Verifikasjon vil bare bli satt i gang dersom direktoratet under behandling av søknaden ser behov for det. Dette er ikke et spørsmål om kapasitet.