Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:857 (2007-2008)
Innlevert: 31.03.2008
Sendt: 01.04.2008
Besvart: 07.04.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Avisa Saltenposten skrev nylig om ombygging av bygget som skal benyttes til fengsel på Fauske. Det vises til at det må foretas vesentlige ombygginger.
Med dette som bakgrunn vil jeg gjerne vite hvor store beløp statsråden må benytte til nødvendig ombygging for å oppnå en tilfredsstillende bygningsmasse?

Begrunnelse

Tidligere har denne saken vist at JD har betalt et meget høyt beløp for selve bygget. Denne gangen handler det om nødvendig ombygging for at bygget skal fungere som fengsel. Jeg forutsetter at statsråden er opptatt av at dette skjer på en god og forsvarlig måte og ser derfor frem til å få meg forelagt fakta over hvor mye all ombygging vil beløpe seg til.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Stortinget har vedtatt at det skal etableres fengselsplasser med lavere sikkerhet i Fauske, jf. St. prp. nr. 1 (2006-2007) og Budsjettinnst. S. nr. 4 (2006-2007). I tråd med dette har Justisdepartementet 18 fengselsplasser under etablering i Malmveien 2 i Fauske. Arbeidene for å bygge eiendommen om til fengsel er i gang. Statsbygg gjennomførte anbudsprosessen på vegne av Justisdepartementet. Det er inngått kontrakt for ombyggingsarbeidene på 25,7 mill. kr, inklusive merverdiavgift.

Kostnadene for å bygge eiendommen om til fengsel vil bli dekket gjennom den husleie som departementet skal betale for eiendommen, jf. brev fra Justisdepartementet til Justiskomiteen av 15. november 2007.