Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:858 (2007-2008)
Innlevert: 01.04.2008
Sendt: 01.04.2008
Besvart: 08.04.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Kjøttbransjen melder om stor mangel på reinsdyrkjøtt i markedet, med den konsekvens at butikker og restauranter ikke får tilbudt dette til norske forbrukere. Tross dette vil Regjeringen ikke åpne for import i slaktesesongen 2007-08.
Hva vil Regjeringen gjøre for å bedre tilgang på reinsdyrkjøtt i Norge, hva er bakgrunnen for at Reindriftens importutvalg ikke er tatt med på råd i spørsmålet om import, og tror Regjeringen at importstopp vil redusere reintallet i Finmark?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at det er en mangel på råvaretilgang av reinsdyrkjøtt i markedet, og at dette har skapt store problemer for mindre bedrifter i hele Norge. Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund har opplyst undertegnede om at firmaer som H.Mydland AS i Troms, H.O. Grindheim AS i Hordaland og Smedstuen Gård AS i Akershus ikke får nok tilgang på reinkjøtt. Det fremgår av rundskriv 03/07 fra Statens landbruksforvaltning at fremlagt tallmateriale viste en forventet underdekning i markedet på ca. 200 tonn reinkjøtt i forhold til forrige sesong. Det fremgår av protokoll av 17. desember 2007 fra Reindriftens importutvalg at KLF opplever underdekning av reinsdyrkjøtt, og at de har fått klare signaler fra restaurantene om at de begynner å ta reinskjøtt ut av menyen. På NRK Sàmi Radio 24. desember 2007 opplyste Markedssjef Even Nordahl i Opplysningskontoret for kjøtt at det er vanskelig å få tak i reinkjøtt.
Det følger av forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer, av 22.desember 05, at det for å sikre markedsdekning og priser på reinkjøtt i samsvar med den til enhver tid gjeldende reindriftsavtales forutsetninger, kan fastsettes en importkvote med nedsatt tollsats for hele og halve reinskrotter eller levende rein til slakt. Før kvoten fastsettes skal Statens landbruksforvaltning ha rådført seg med Reindriftens importutvalg om kvotens størrelse og hvilket innenlands prisnivå som skal legges til grunn for fastsetting av tollsatsene.
I brev fra LMD vedrørende oppnevning av Reindriftens importutvalg av 1. februar 2005, fremgår det at ordningen skal erstatte ordningen med tollnedsettelser for reinkjøtt som var knyttet til målpris, fordi målpris for reinkjøtt ble opphevet ved Reindriftsavtalen for 2002/2003. Det er imidlertid siden vinteren 2003 ikke importert reinkjøtt til redusert toll, jf. St. prp. nr. 74 (2006-2007).
Det følger av protokoller fra Reindriftens Importutvalg av 15. januar 2007 at de gav råd om et importkvantum på 100 tonn reinkjøtt med bein. Dette rådet ble ikke fulgt. Og av protokoll fra møte i Reindriftens importutvalg av 17. desember 2007 fremgår det at Landbruks- og matdepartementet ikke vil åpne for noen importkvote med redusert tollsats for reinsdyrkjøtt sesongen 2007-2008. Det fremgår videre at Statens landbruksforvaltning mente at møtet som er berammet i januar etter denne avklaringen, kan utgå og at importutvalget i stedet avholder møte i mars for å høre hvordan slaktingen har gått.
At Landbruks- og matdepartementet ikke følger forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 23 synes også å fremgå av Landbruks- og matdepartementets tildelingsbrev til Statens landbruksforvaltning av 17. mars 2007, hvor det fremgår at:

"Det er fortsatt et mål å redusere reintallet i Finnmark, samt øke prisen på reinkjøtt til produsent. Dette innebærer at det ikke kan åpnes for noen importkvote med redusert tollsats for reinsdyrkjøtt i sesongen 2007/2008. I en situasjon hvor Importutvalget evt. skulle vedta å gi råd om import i forbindelse med slatkesesongen 2008/2009, forutsettes det at SLF tar kontakt med departementet."

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Jeg viser til brev av 1.4.08 vedlagt spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve vedrørende import av reinkjøtt i slaktesesongen 2007/2008.

Som representanten Nørve påpeker, er spørsmålet om import av reinkjøtt til nedsatt tollsats regulert i ”Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer”. Jeg vil understreke at dette gjelder adgangen for import til reduserte tollsatser, og ikke import generelt. Uavhengig av de vedtak som fattes i tråd med nevnte forskrift, har aktørene naturligvis adgang til å importere reinkjøtt til ordinær toll.

Som det fremgår av § 23 i nevnte forskrift, kan det settes en kvote for import av reinkjøtt til reduserte tollsatser. I vurderingen av om det skal fastsettes en slik kvote, skal det bl.a. legges vekt på de til enhver tid gjeldende forutsetninger for Reindriftsavtalen. Dette innebærer at det også skal legges vekt på reindriftspolitiske mål og utfordringer, herunder muligheten for å oppnå en bærekraftig reindrift. Å ha et reintall som er i langsiktig balanse med beitegrunnlaget, er av avgjørende betydning for at vi i fremtiden skal kunne opprettholde en bærekraftig reindriftsnæring.

Som kjent er det problemer med et for høyt reintall i deler av Finnmark. Dette er et forhold som Stortinget er godt kjent med, og der Stortinget også har gjort det klart at det er en hovedutfordring i reindriftspolitikken å bringe reintallet i disse områdene i bedre balanse med naturgrunnlaget. For å redusere reintallet er det nødvendig å øke slaktingen, og det har det derfor over lengre tid vært en klar målsetting å øke slakteuttaket.

For å oppnå dette er det nødvendig å bruke et bredt spekter av virkemidler, både av økonomisk og juridisk karakter. Med virkning fra 2004 ble virkemidlene under reindriftsavtalen lagt om slik at de i langt større grad enn tidligere skulle stimulere til økt slakteuttak og verdiskaping. Jeg har fulgt opp denne omleggingen og forsterket innsatsen i de senere års avtaleforhandlinger med reindriften. Regjeringen har også lagt fram, og Stortinget har vedtatt, en ny reindriftslov som også vil bidra til at vi over tid får en bedre tilpasning av reintallet i forhold til beiteressursene.

Pris og prisutvikling for reinkjøtt er en av de viktigste faktorene som påvirker reineiernes valg mht. slakteuttak. Prisutviklingen er avhengig av tilbud og etterspørsel i markedet. I årene fram til 2003 var det norske reinkjøttmarkedet til dels preget av ubalanse, en relativt sett betydelig import, oppbygging av lager og svak prisutvikling for reinkjøtt. I de senere årene har dette endret seg vesentlig i positiv retning. Jeg synes det i denne sammenheng er hyggelig å kunne konstatere at reindriftsutøverne i Finnmark har oppnådd en prisøkning på om lag 20 % fra 2003/2004 til inneværende slaktesesong.

Selv om det ikke kan legges avgjørende vekt på effekten av ett enkelt forhold, synes jeg det er ytterligere positivt å konstatere at den samlede omleggingen av de reindriftspolitiske virkemidlene synes å virke i riktig retning. Vi har fått et økt slakteuttak i hele landet, og særlig i Finnmark. Dersom vi sammenligner gjennomsnittlig slakteuttak per år for periodene 2001-2003 og 2004-2007, har slakteuttaket i Finnmark økt med hele 57 %.

I vurderingen av om det skal åpnes for import av reinkjøtt til reduserte tollsatser, skal slik representanten Nørve påpeker, reindriftens importutvalg tas med på råd. Men, slik det framgår foran, skal det også gjøres en helhetlig vurdering der importutvalgets anbefalinger blir en av flere faktorer som vurderes. Jeg vil for øvrig bemerke at da importutvalget sist behandlet spørsmålet om importkvote, gikk reindriftnæringens representanter imot forslaget om å åpne for en importkvote med redusert tollsats.

Jeg er glad for at det er en positiv utvikling i etterspørselen etter reinkjøtt i det norske markedet. Reinkjøtt er likevel – og vil alltid være - et spesialprodukt. Produksjon og forbruk i Norge er i underkant av ½ kg i året per innbygger. Dette er i store trekk også situasjonen i Sverige og Finland.

Fordi vi har lykkes med å øke slaktingen i Norge er den samlede tilgangen på reinkjøtt i det norske markedet like stor eller større i dag som det den var i 2003, som er det siste året med vesentlig import.

I den konkrete vurderingen som gjøres mht. importkvoter til redusert toll, mener jeg det er nødvendig å foreta en helhetlig tilnærming der hensynet til utvikling av en bærekraftig reindrift veier meget tungt. Jeg mener også at utviklingen i næringen i de senere årene gir gode holdepunkter for at den samlede utformingen av virkemidler virker i riktig retning. Dette vil også bidra til å gi bedre tilgang på reinkjøtt i det norske markedet.

Det gjenstår imidlertid også en god del før vi kan slå fast at vi er i mål i forhold til de utfordringer man står overfor, og som Stortinget gjentatte ganger har understreket. Det er derfor nødvendig fortsatt å arbeide aktivt for at vi i fremtiden skal kunne opprettholde en bærekraftig reindrift i alle deler av landet.