Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:860 (2007-2008)
Innlevert: 02.04.2008
Sendt: 03.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Antall søknader om arbeids- og oppholdstillatelser i enkelte politidistrikt er doblet i løpet av de fem siste årene med påfølgende lang saksbehandlingstid. Dette skaper rekrutteringsproblemer bl.a. i oljeindustrien i Rogaland. I Oslo er det etablert et felles servicekontor for utenlandske arbeidstakere.
Kan det være aktuelt å innføre lignende organisering med samarbeid mellom utlendingsmyndighetene, skatteetaten og Arbeidstilsynet flere steder for å få ned saksbehandlingstiden?

Begrunnelse

Gjennom presseoppslag og personlige henvendelser er jeg gjort oppmerksom på hvordan saksmengden er doblet på få år uten en tilsvarende økning i ressurser til å sikre en kjapp og god saksbehandling når det gjelder søknader om arbeids- og oppholdstillatelser i Rogaland politidistrikt.
For bl.a. oljeindustrien meldes det at dette fører til mangel på ettertraktet arbeidskraft. Problemene knytter seg både til nyrekruttering og til det å få full nytte av arbeidskraft som allerede er i landet. Det er særlig søknader om forlenget arbeidstillatelse som tar tid. I en internasjonal industri som oljebransjen skaper dette usikkerhet og vanskeligheter både for arbeidstaker og arbeidsgiver og problemer med å beholde og rekruttere spesialister. Ut fra henvendelsene påpekes det at etableringen av et felles kontor i Oslo har fått ned ventetiden og at saken der tas unna raskere.
Det etterlyses derfor lignende organisering på steder der arbeidskraftbehovet er stort.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Arbeidsinnvandring har de siste årene bidratt til å dekke etterspørselen etter arbeidskraft i mange sektorer og virksomheter. Regjeringen er opptatt av å legge forholdene til rette for at vi også framover gjennom arbeidsinnvandring skal kunne møte det arbeidskraftsbehovet som ikke kan dekkes innenlands.

Tiltak knyttet til arbeidsinnvandring vil bli drøftet i Stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring som blir fremlagt for Stortinget 18. april 2008.