Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:862 (2007-2008)
Innlevert: 02.04.2008
Sendt: 03.04.2008
Besvart: 10.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Hvordan mener samferdselsministeren at videre utbygging av Rv4 knyttet opp mot Rv 34 kan realiseres, og når vil det være mulig?

Begrunnelse

Forslaget til NTP er lagt fram uten at riksveg 4-prosjektet på Hadeland ligger inne.
Det er nå nødvendig å få en avklaring på hvordan det videre arbeidet med å få dette prosjektet realisert, bør gjøres. Det er en uavklart plansituasjon i Lunner kommune. Her må det det til en avklaring så raskt som mulig. Det gjelder spørsmålet om statlig reguleringsplan eller annen prosess for å få endelig vedtatte planer. Det må også taes stilling til om prosjektet kan deles slik at utbygging kan skje i Gran uavhengig av planavklaring i Lunner.
Videre er en utbygging av rv 34 knyttet opp til samme bompengefinansiering som rv 4-prosjektet på Hadeland. Det må klarlegges om dette fremdeles er realistisk både i forhold til EØS-reglene og i forhold til framdriften av rv 4-prosjektet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.prp. nr. 74 (2000-2001) ble det lagt opp til å bygge ut rv 4 i Oppland i to faser. Fase 1 omfatter omlegging av rv 4 på strekningen Reinsvoll – Hunndalen (omlegging forbi Raufoss) samt bygging av forbikjøringsfelt på strekningen Lygna N – Einavoll. Fase 2 omfatter omlegging av rv 4 på strekningen Roa – Jaren, bygging av forbikjøringsfelt på strekningen Amundrud – Lygna S samt utbedring av rv 34 på strekningen Grime – Vesleelva. Begge fasene er forutsatt finansiert med en kombinasjon av statlige midler og bompenger. Fase 1 er under utbygging, jf. St.prp. nr. 78 (2002-2003).

I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 legges det opp til at prosjektet Roa – Jaren gjennomføres i siste del av tiårsperioden. Prosjektet er forutsatt delvis bompengefinansiert.

Reguleringsplan for strekningen fra Lunner/Gran kommunegrense til Jaren ble vedtatt 13. desember 2006 i Gran kommune. Det foreligger ikke godkjente planer for rv 4 i Lunner kommune.

Vegdirektoratet har ovenfor Samferdselsdepartementet anmodet om bruk av statlig plan for prosjektet på grunn av den låste plansituasjonen. Lunner kommune har signalisert at arbeid med ny kommunedelplan vil bli startet opp. Departementet har etter en helhetlig vurdering besluttet å ikke gå videre med statlig plan, og har bedt Statens vegvesen prioritere videre bruk av ressurser til det varslede planarbeidet innenfor de ressurser etaten har til planlegging.

Jeg er kjent med at ordførerne i Gran, Vestre Toten og Gjøvik og fylkesordføreren i Oppland har engasjert seg i et alternativt opplegg med etappevis utbygging av rv 4 fase 2 i Oppland. Det vurderes i første omgang delvis bompengefinansiering av utbyggingen av en 10 km strekning av rv 4 i Gran kommune, fra Gran sentrum til krysset med rv 34 nord for Jaren samt forbikjøringsfeltet på strekningen Amundrud – Lygna S.

Statens vegvesen har ut fra nytteprinsippet om bompengebetaling og et ønske fra Søndre Land kommune om å bygge ut rv 34 uavhengig av rv 4, satt i gang en utredning om rv 34 som et eget bompengeprosjekt. Forholdet til EØS-reglene, jf. begrunnelsen til spørsmål nr. 862, forutsettes avklart på grunnlag av et nytt direktiv som er forutsatt implementert i norsk rett i 2008.

Jeg stiller meg positiv til et opplegg med etappevis utbygging av rv 4 mellom Roa og Jaren og en egen bompengeordning for en eventuell utbedring av rv 34. Eventuelle statlige midler til rv 4-prosjektet må vurderes i det videre arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019. Rv 34 ligger på øvrig riksvegnett. Som følge av den planlagte forvaltningsreformen vil det bli opp til de nye regionale myndighetene å prioritere midler til utbedring av rv 34.