Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:863 (2007-2008)
Innlevert: 02.04.2008
Sendt: 03.04.2008
Besvart: 11.04.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Kvinneorganisasjoner får svært begrenset støtte over budsjettet til barne- og likestillingsdepartementet, på tross av at de utfører et arbeid som har høy politisk prioritet. Fokus, forum for kvinner og utviklingsspørsmål, er en paraplyorganisasjon som sliter økonomisk. På tross av at to rapporter fra NIBR i 2005 og 2007 har konkludert med at organisasjonen er unik og politisk sett viktig, mangler de ressurser til å drifte den.
Ser statsråden betydningen av å sikre Fokus bedre driftsvilkår?

Begrunnelse

Det er viktig å sikre tilstrekkelige ressurser til arbeidet med å fremme likestilling mellom menn og kvinner og styrking av kvinners posisjon nasjonalt, regionalt og globalt. Finansiering for likestilling var et prioritert tema på møtet i FNs kvinnekommisjon som nylig er avsluttet. Her er det viktig at nasjonale myndigheter følger opp ansvaret.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Barne- og likestillingsdepartementets har en tilskuddspott som administreres gjennom Barne- og ungdomsdirektoratet (BUFdir) til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet. Potten utgjør i 2008 3.55 mill. kroner. Denne potten ble vesentlig økt i 2007, og utgjør ¼-del av de midler som departementet har til disposisjon til tilskudd til familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv.. FOKUS som paraplyorganisasjon vil fra i år kunne søke om aktivitetsstøtte fra denne potten. Videre finnes det en rekke andre midler hvor også FOKUS vil kunne søke tilskudd til nasjonale aktiviteter. FOKUS har fra Barne- og likestillingsdepartementet fått dekket utgifter de har hatt med å koordinere arbeidet med en årlig kontaktkonferanse om internasjonale kvinne- og likestillingsspørsmål. Ellers har de fått mindre beløp til avgrensede prosjekter, i år et reisestipend til fordeling til tre organisasjoner som bidrag til å delta på FN’s kvinnekommisjon.

FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål - har etter oppstarten med bl.a. midler fra TV-aksjonen etter hvert bygget opp sin kompetanse på nasjonalt likestillingsarbeid. Men hovedrollen for FOKUS er fortsatt som paraplyorganisasjon for 74 kvinneorganisasjoner og som forvalter av støtte til prosjekter til kvinneorganisasjoner i sør. FOKUS mottok i 2007 22 mill. kroner i tilskudd fra NORAD. Tilskuddet nyttes i hovedsak til prosjekter i sør, men dekker også driftsutgifter. Tilskuddet er økt til 27 mill. kroner i 2008, hvorav økningen hovedsakelig skal gå til omlegging av prosjektadministrasjon og til kompetansebygging i alle ledd, og særlig i sør.

Norad har gjennomført en organisasjonsgjennomgang av FOKUS som ble ledet av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i samarbeid med Norads avdeling for sivilt samfunn og FOKUS. Gjennomgangen sier at FOKUS vil kunne styrke utviklingssamarbeidet og håndtere økte bevilgninger, gitt at organisasjonen gir visse fullmakter til sekretariatet og øker bemanningen i sekretariatet. FOKUS må i tilfelle utvikle en programtilnærming i bistandssamarbeidet.

Jeg støtter fullt ut FNs kvinnekommisjon som understreker betydningen av kvinneorganisasjonenes rolle, og behovet for offentlig tilskudd til slike som del av det nasjonale arbeidet for likestilling mellom kjønn. Disse bevilgningene ble som nevnt vesentlig økt i 2007. Når det gjelder fremtidige tilskudd fra Barne- og likestillingsdepartementet til FOKUS vil jeg komme tilbake til det i budsjettforslagene. Barne- og likestillingsdepartementet kan imidlertid ikke ta ansvar for grunnbevilgning til en organisasjon som i all hovedsak arbeider utenfor Norge.