Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:868 (2007-2008)
Innlevert: 02.04.2008
Sendt: 03.04.2008
Besvart: 10.04.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Har ligningsmyndighetene hjemmel til å redusere skattyters gjeld i selvangivelsen med verdien på eksempelvis leilighet i USA med den følge at skatteyter får redusert fradrag for gjeldsrenter?

Begrunnelse

Norge har skatteavtale med USA. Det kan forutsettes at en slik leilighet er ført opp i den norske selvangivelsen for 200 000 NOK.
Enkelte ligningskontorer viser til "interne regler" og reduserer dermed skattyters gjeld i selvangivelsen med 200 000 NOK som tilsvarer oppgitt verdi på bolig i eksempelvis USA. Dette innebærer at skattyter får redusert fradraget for gjeldsrenter ved inntektsligningen. Tidligere var det også slik for eiendommer i Europeiske land, men denne praksisen er rettet opp.
Det virker urimelig at man etter et slikt system som praktiseres for eiendommer i USA ikke får fradrag for gjeldsrenter, når man derimot får rentefradrag på rene forbrukslån.
Det ønskes opplyst om finansministeren kjenner til denne praksisen, og eventuelt om finansministeren kan begrunne hvorfor det gjøreS slik, og om finansministeren mener dette er en forsvarlig praksis.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Retten til å skattlegge en person bosatt i Norge for inntekt og formue av fast eiendom i USA er regulert i skatteavtalen mellom de to statene. Gjeldende skatteavtale med USA er fra 1971, med noen endringer fra 1980. Den er tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmeside.

Retten til å beskatte avkastning, gevinst og formue i fast eiendom som ligger i USA er

etter skatteavtalen lagt til USA. Dette følger av artiklene 11 nr. 1 og 2, 12 nr. 1 (a) og 21 nr. 1 i skatteavtalen. (Om, og i hvilken utstrekning, USA benytter seg av beskatningsretten beror imidlertid på interne amerikanske skatteregler.) Norge er på sin side avskåret fra å beskatte avkastning, gevinst eller formue knyttet til fast eiendom i USA. Det følger av artikkel 23 nr. 2 i skatteavtalen.

Det følger av skatteloven § 4-31 første til tredje ledd at skattyter som har fast eiendom i USA, eller et annet land hvor Norge etter skatteavtalen med vedkommende land er forhindret fra å formuesbeskatte fast eiendom, vil få forholdsmessig redusert gjeldsfradraget ved formuesligningen. Gjelden avkortes i samme forhold som forholdet mellom verdien av den faste eiendom som etter skatteavtalen ikke kan beskattes i Norge, og verdien av skattytere samlende eiendeler. Av skatteloven § 6-91 første til tredje ledd følger det videre at skattyter som har fast eiendom i USA, eller et annet land hvor Norge etter skatteavtalen er forhindret fra å skattlegge inntekt av slik eiendom, vil få forholdsmessig redusert sitt gjeldsrentefradrag ved inntektsligningen. Gjeldsrentene avkortes i samme forhold som gjelden.

Det foreligger dermed plikt for ligningsmyndighetene til å redusere fradragsretten for gjeld og gjeldsrenter i en situasjon hvor skattyter for eksempel har en leilighet i USA. Fradraget skal reduseres forholdsmessig som beskrevet foran. Eksemplet som er tatt inn i ditt brev synes ikke å samsvare med dette.

Disse reglene er begrunnet i at en ikke finner det rimelig at Norge skal gi fullt fradrag for gjeld og gjeldsrenter, når Norge etter skatteavtale med fremmed stat er forhindret fra å skattlegge formue og inntekt knyttet av den faste eiendommen. En forholdsmessig avkortingsregel er etter min oppfatning både rimelig og praktisk gjennomførbar. Reglene er for øvrig generelt utformet. De gjelder ikke bare i forhold til USA, men i forhold til alle land hvor Norge etter skatteavtalen med vedkommende land er avskåret fra å skattlegge inntekt og/eller formue knyttet til eiendommen.

Jeg vil imidlertid fremheve at i flertallet av Norges skatteavtaler med andre land, har vi ikke frasagt oss retten til å beskatte formue og inntekt som personer bosatt i Norge har knyttet til fast eiendom i utlandet. Da vil det heller ikke skje noen avkorting av skattyterens fradragsrett for gjeld eller gjeldsrenter ved ligningen.