Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:874 (2007-2008)
Innlevert: 03.04.2008
Sendt: 04.04.2008
Besvart: 08.04.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Det vises til statsrådens svar på skriftlig spørsmål 818 (2007-2008). Statsrådens svar stadfester at Regjeringen ikke ser på forskere kritisk til FNs klimapanel som korrupte. Samtidig har finansminister Halvorsen, statsminister Stoltenberg og stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsens sagt at slike forskere er "kjøpt og betalt av amerikansk oljeindustri".
Mener statsråden at Regjeringens uttalelser er gjennomtenkt, og gir slike karakteristikker en positiv stimulans til vitenskapelig debatt?

Begrunnelse

I lang tid har Regjeringen stigmatisert forskere, spesialister eller akademikere som har uttalt seg kritisk til FNs klimapanel. Budskapet har vært at disse personenes meninger har det ikke vært nødvendig å forholde seg til fordi de er "kjøpt og betalt" eller har feil utdanning.
I sin tale til SVs landsmøte 2007 harselerte finansminister og SVs partileder Kristin Halvorsen med forskere som er kritisk til FNs klimapanel, og avviste deres arbeid med begrunnelsen at de fikk støtte fra ExxonMobil eller andre selskap som SV ikke hadde fått kjennskap til ennå.
Statsministeren brukte tilsvarende retorikk i en debatt på Tabloid 24. april 2007. Han har også vært svært harselerende med Dr of Engineering Fred Goldberg fra Kungliga Tekniska högskolan, hvor han også var Secretary General for et Climate seminar 11-12 september 2006. Goldberg har svært nedlatende blitt omtalt som "sveiser".
I klimadebatten på Stortinget 4. mars 2008 så vel som i en kronikk i Aftenposten samme dag, påpekte SVs Inga Marte Thorkildsen at mange kritiske forskere er kjøpt og betalt av amerikanske oljeselskaper.
Jeg registrerer at statsråden i sitt svar på spørsmål 818 (2007-2008) sier at Regjeringens medlemmer ikke ser på "kritiske forskere" som korrupte, men den verbale holdningen som presenteres av flere rød-grønne politikere viser på ingen måte noen respekt for disse personenes arbeid eller kompetanse. Dersom Regjeringen faktisk ikke mener disse personene er korrupte, så må man jo undre seg hva man ønsker å oppnå ved likevel å beskrive personene som "kjøpt og betalt."

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 818 fra samme representant og om samme tema. Som jeg tidligere har poengt er det i all forskning nødvendig med saklig, konstruktiv og vitenskapelig fundert kritikk. Dette bidrar til faglig debatt og faglig utvikling og bidrar til å gi samfunnet et nyansert bilde av kunnskapsstatus. Dette gjelder i klimaforskningen så vel som på andre forskningsfelt. For å bli tatt på alvor og for å kunne spille en slik konstruktiv rolle, må også den kritiske forskningen og de kritiske innspillene holde kvalitet og forskeren må ha formelle kvalifiksjoner. Der kvalitetskravene ikke er oppfylt, er det viktig at dette blir påpekt og gjort kjent.

På samme måte må stilles det krav til uavhengighet og redelighet. Det fins dessverre eksempler på at forskere lar seg bruke av sterke interesser i samfunnet, men vi har absolutt grunn til å tro at dette kun er unntaksvis.

Det fins mange høyt kvalifiserte og seriøse forskere i Norge og internasjonalt som bidrar til kunnskapsgrunnlaget om klimaet, enten de i hovedsak slutter seg til FNs klimapanel eller har en kritisk innfallsvinkel. De er alle viktige ressurspersoner i arbeidet med å utvikle et godt kunnskapsgrunnlag for framtidas klimapolitikk.