Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:875 (2007-2008)
Innlevert: 03.04.2008
Sendt: 04.04.2008
Besvart: 11.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I Brønnøy kommune i Nordland må en sende sykehjemspasienter til nabokommunen Vevelstad fordi de ikke har pleiehjemstilbud i kommunen. En av pleiepasientene skilles fra kone og venner fordi kommunen ikke har bygget nok sykehjemsplasser. Dette skjer samtidig som kommunen skal bygge et stort kulturhus.
Mener statsråden at kommunestyret i Brønnøy prioriterer riktig, og gir de eldre pleietrengende det tilbudet som de har krav på?

Begrunnelse

I Brønnøy kommune i Nordland sendes pleietrengende til nabokommunen Vevelstad på grunn av mangel på sykehjemsplasser i kommunen. Seniorsaken har engasjert seg i saken og konkluderer i et oppslag i NRK Nordland den 28. mars d.å. at sykehjemsplanleggingen i Brønnøy kommune må være svært dårlig. Seniorsakens daglige leder, Tore Henning Larsen sier i samme oppslag at han er opprørt over at Brønnøy kommune sender godt voksne seniorer som pakkepost til Vevelstad. Flere av brukerne som sendes med ferje til Vevelstad er gifte, og har kone, familie og venner i Brønnøy kommune. Olav Nyrud, som er en av de pleietrengende, sier til NRK Nordland at "jeg vil hjem til Brønnøysund, det er klart det. Det er jo der jeg har kone og vennene mine".
Larsen fra Seniorsaken sier at han ikke er i tvil om at Vevelstads medisinske pleie er god nok, men at det er svært ødeleggende for den mentale helse at eldre sendes langt vekk fra kjente omgivelser.
Brønnøy kommunens ordfører, Kjell Trælnes, sier at kommunen ikke har råd til å bygge sykehjem, og at han selv ikke ville ha hatt noe imot å bo på sykehjem i nabokommunen.
Dette skjer samtidig som Brønnøy kommune er i oppstartingsfasen til å bygge et nytt kulturhus til flere titalls millioner kroner.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har stor forståelse for at personer som bor i sykehjem ønsker å bo nær familie og venner. Betydningen av nærhet i slike sammenhenger er viktig. Det er derfor regjeringen i St. meld. nr. 25 om framtidas omsorgstjenester, har lagt vekt på at omsorgstjenestene fortsatt skal ha lokal tilhørighet og forankres i kommunene.

Det er kommunen som har plikt til å sørge for nødvendig helsetjeneste til alle som bor i kommunen. Når en kommune har vurdert at en person ut fra sitt hjelpebehov har behov for plass i sykehjem, må kommunen også sørge for at en slik sykehjemsplass blir skaffet til veie. Dette har da også skjedd i saken det her er stilles spørsmål om, selv om tilbudet altså ligger i nabokommunen om lag 35 km unna.

Det er kjent at kommunene har store utfordringer på pleie- og omsorgsfeltet, og at det er behov for ulike virkemidler for å møte disse. På generelt grunnlag vurderer jeg det slik at det kan være en god løsning å ha interkommunalt samarbeid mellom mindre kommuner for å løse enkelte oppgaver. Det at små kommuner, i perioder med stort press, kjøper sykehjemsplass i en nabokommune som har ledig kapasitet, kan derfor av og til være en nødvendig løsning.

Som representanten er kjent med, har Regjeringen gjennom Omsorgsplan 2015 tatt grep om de utfordringer den kommunale pleie- og omsorgstjenesten står overfor i årene som kommer. Som en del av Omsorgsplanen har Regjeringen fra 2008 innført et eget investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Dersom Brønnøy kommune ikke har en tilfredsstillende dekning av sykehjem og omsorgsboliger, legger jeg til grunn at kommunen vil benytte seg av dette tilskuddet.