Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:878 (2007-2008)
Innlevert: 03.04.2008
Sendt: 04.04.2008
Besvart: 10.04.2008 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvilke initiativ har statsråden til nå tatt overfor samferdselsmyndighetene for å sikre de ansatte i kriminalomsorgen bedre, og når kan Stortinget forvente å få seg forelagt nødvendige forslag til endringer i veitrafikkloven?

Begrunnelse

I Spørsmål nr. 984, datert 27.04.2007 viste undertegnede til at veitrafikkloven forbyr at kriminalomsorgen på samme måte som politiet kan parkere der det er formålstjenlig når de f.eks. skal eskortere en innsatt til tannlegen. Enkelte innsatte og deres kontakter utenfor fengslene har dessverre utviklet et mer liberalt syn på bruk av våpen enn hva som har vært vanlig i Norge inntil nylig. Dette gjør at sikkerhetsrisikoen for de ansatte i forbindelse med transport av innsatte øker. I tillegg blir de innsatte utsatt for en form for gapestokk og kriminalomsorgen blir påført unødvendige kostnader. I sitt svar til undertegnede uttaler statsråden at han " vil be KSF om å undersøke hvorvidt dagens parkeringsbestemmelser oppleves som uhensiktsmessige for kriminalomsorgen generelt. Såfremt jeg får ytterligere signaler om at gjeldende lovverk er et problem, vil jeg ta et initiativ overfor samferdselsmyndighetene for å få en vurdering av om det eksisterende lovverket ivaretar kriminalomsorgens behov godt nok". Undertegnede har mottatt signaler om at dette oppleves som et betydelig problem for en del ansatte i kriminalomsorgen som påpeker at dessverre ingenting har skjedd siden dette spørsmålet ble tatt opp for 1 år siden. På denne bakgrunn tillater jeg meg å stille statsråden følgende spørsmål:

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Justisdepartementet har i brev av 9.7. 2007 til Samferdselsdepartementet tatt opp spørsmålet om parkering for kriminalomsorgens tjenestebiler under fremstilling av innsatte som må få utført tjenester utenfor fengslet. Saken ble tatt opp etter forespørsel fra Skien fengsel, hvis hovedanliggende var å få parkere hensiktsmessig og forsvarlig i forhold til gjøremålet under fremstilling. I dette ligger behovet for å parkere steder det i utgangspunktet ikke er lov til å parkere.

Justisdepartementet ble i brev fra Samferdselsdepartementet av 24.10.2007 orientert om at saken var oversendt Vegdirektoratet for merknader om problemstillingene som var reist.

Saken er foreløpig ikke avgjort av samferdselsmyndighetene. Justisdepartementet vil komme tilbake til saken på egnet måte.