Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:883 (2007-2008)
Innlevert: 03.04.2008
Sendt: 04.04.2008
Besvart: 14.04.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Regjeringen forplikter seg i nordområdestrategien fra 2006 til å utarbeide et forslag om etablering av en økonomisk og industriell samarbeidssone (”Pomorsone”) som omfatter både norsk og russisk territorium i grenseområdene i nord.
Hvor langt har Regjeringen kommet med etableringen av denne sonen?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil først gi noe av bakgrunnen for denne saken. Historisk har europeiske grenseområder gjerne vært tynt befolkede områder, noe som bl.a. henger sammen med at grensene ble trukket i områder der det bodde lite folk, og at grensene fungerte som sperrer som hindret kontakt mellom folk på de to sider. Siden 1970-årene har det blitt stadig færre slike hindringer i europeiske grenseområder, som nå i mange tilfeller har utviklet seg til grenseoverskridende samarbeidsregioner.

Når det gjelder situasjonen på grensen mellom Norge og Russland, så har noen av de gamle sperrene gradvis blitt bygget ned siden den kalde krigens slutt. Trafikken over grensen har økt kraftig. Min visjon er at den norsk-russiske grensen etter hvert skal kunne bli som de grenser vi kjenner fra det vestlige Europa. Dette vil ta lang tid og vi må se utviklingen i et generasjonsperspektiv.

Dette perspektivet har jeg også for det man kunne kalle en "pomorsone", nemlig en visjon om en norsk-russisk økonomisk og industriell samarbeidssone i grenseområdet. Tanken er at det som i dag i stor grad er en sikkerhetssone, over tid skal kunne omdannes til en samarbeidssone. Jeg ser for meg økt norsk-russisk næringslivssamarbeid i grenseområdet, for eksempel konsentrert om den landbaserte del av oljevirksomheten i Barentshavet.

Betegnelsen "pomorsone" symboliserer derfor økt grenseregionalt samarbeid. Det har gitt retning og impulser til arbeidet med å oppnå lettelser med hensyn til visumpraksis, arbeidsinnvandring og grensepassering. Det er også kommet i gang en prosess der de to kommunene i området, Sør-Varanger og Petsjenga, med byene Kirkenes og Nikel, arbeider for å videreutvikle og konkretisere samarbeidet på tvers av grensen. Dessuten er vegsjefene i Finnmark og Murmansk i dialog med sikte på eventuelt å kunne samkjøre samferdselsplaner for det norsk-russiske grenseområdet.

"Pomorsonen" er også et uttrykk for at Norge ønsker å bygge videre ut forbindelsene med Russland i nord. Dette er noe man på russisk side forstår og verdsetter. Utbyggingen vil skje gradvis og over et langt tidsspenn. Nå i juni møter jeg min russiske kollega Lavrov i dette grenseområdet i nord, og vi vil der fortsette dialogen om en slik samarbeidssone.