Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:886 (2007-2008)
Innlevert: 03.04.2008
Sendt: 04.04.2008
Besvart: 10.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren be styret i Oslofjordtunnelen AS om ikke å forkorte nedbetalingsperioden før ny tilførselsvei forbi boområdet Heer, fra Gislerud til tunnelatkomsten ved Måna, er finansiert?

Begrunnelse

Oslofjordforbindelsen måtte vedtas med en statlig reguleringsplan, fordi Frogn ikke ønsket forbindelsen.
Ny tilførselsvei, kostnadsberegnet den gang til 30 mill. kr, var en del av Vegvesenets hovedplanen, men ble ikke tatt med i rv 23-prosjektet.
Dagens sterkt økte trafikk går fortsatt via den ulykkesbelastede Ottarsrudbakken i Frogn. Telling viser at 75 % av denne trafikken kommer fra tunnelforbindelsen og rv 23.
Lokalsamfunnet bør ha krav på skadebøtende tiltak, og når økonomien tillater at styret i Oslofjordtunnelen AS vurderer å stanse innkreving av bompenger allerede i 2011, bør innkrevingen kunne fortsette mot 2015 som planlagt, inntil Gislerud - Måna er finansiert.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Stortinget vedtok delvis bompengefinansiering av det første byggetrinnet av rv 23 Oslo-fjordforbindelsen ved behandling av St.prp. nr. 87 (1995-96) og Innst. S. nr. 73 (1996-97). Det var i proposisjonen lagt til grunn en innkrevingsperiode på 15 år. Prognosen for utvikling av bompengelånet indikerer at lånet kan være nedbetalt 2 år tidligere enn beregnet. En betydelig større trafikkøkning de siste årene enn forutsatt er en vesentlig årsak til det.

Akershus fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune vedtok i 1999 en intensjonserklæring om å delfinansiere innføringen til Drøbak i Frogn kommune i Akershus og rv 23 Dagslett – Linnes i Røyken og Lier kommuner i Buskerud ved å forlenge bompengeinnkrevingen.

Akershus fylkeskommune tok i forbindelse med behandlingen av riksvegbudsjettet i 2007, opp spørsmålet om å fremme en sak for å finansiere prosjektet rv 152 Ottarsrud – Gislerud ved bruk av bompenger fra Oslofjordforbindelsen.

Statens vegvesen har gjennomført trafikktellinger før og etter Oslofjordforbindelsen ble åpnet. Tellingene viser at bare 13 pst. av trafikantene som passerer (og betaler) ved bomstasjonen på rv 23 også trafikkerer rv 152 mellom Ottarsrud og Gislerud. 87 pst. av trafikantene gjennom bomstasjonen får altså ikke nytte av tiltaket.

Trafikkmengden på rv 152 ved Ottarsrud er om lag 7 700 kjt. ÅDT (2006). Av disse er det under 10 pst. som betaler bompenger. Dermed vil over 90 pst. av trafikken på rv 152 få nytte av tiltaket uten å betale bompenger.

De som betaler bompenger for et vegprosjekt, skal også ha nytte av dette prosjektet. Sammenhengen må også gå andre vegen, slik at de som har nytte av et vegprosjekt, også skal betale bompenger.

Ut fra de gjennomførte tellingene og trafikkvurderingene som er gjort i området, framgår det at det er svært lite samsvar mellom nytte og betaling. Statens vegvesen har derfor ikke anbefalt at tiltak på rv 152 Ottarsrud – Gislerud finansieres med bompenger fra dagens bompengeordning for rv 23 Oslofjordforbindelsen. Jeg støtter Statens vegvesens vurdering.

Når lånene til Oslofjordforbindelsen AS er nedbetalt, forutsetter jeg at innkrevingen opphører. Eventuelle søknader om nye bompengeprosjekt i området må behandles på vanlig måte iht. gjeldende retningslinjer og fremmes for Stortinget.