Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:889 (2007-2008)
Innlevert: 03.04.2008
Sendt: 04.04.2008
Besvart: 15.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Ca 98 % prosent av hele vår energiproduksjon er CO2 fri vannkraft. Likevel trenger vi å utvikle mer kraft og ikke minst mer fornybar kraft. Norske energiprodusenter anslår at utbyggingspotensialet for fornybar kraft er 35 TWh innen 2015. For at det skal nås trenger vi bl.a. et smidig og effektivt regelverk og saksbehandling.
Hva vil statsråden gjøre for å forbedre regelverket, gjøre saksbehandlingen mer effektiv og i større grad ivareta lokale ønsker og behov?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: I de siste årene er det gjennomført en rekke tiltak for å effektivisere behandlingen av konsesjonssøknader for energitiltak. NVEs kapasitet på konsesjonsbehandling av energitiltak ble styrket i 2007, og styrkes ytterligere i 2008. Effektiv behandlingstid per sak har blitt redusert de siste årene, og antallet ferdigbehandlede søknader per år har økt.

Arbeidet med effektivisere konsesjonsbehandlingen vil fortsette. Regionvis samordning av konsesjonsbehandlingen av vindkraftverk og overføringsledninger vil ikke bare gi et bedret beslutningsgrunnlag, men også synergieffekter ved at befaringer og folkemøter samkjøres. Retningslinjer for vindkraft og små vannkraftverk som ble fastsatt i 2007, vil bidra til at konsesjonsprosessen blir mer effektiv og forutsigbar. I oppfølgingen av utredninger og høringer for å evaluere energiloven vurderes også andre tiltak for å effektivisere og bedre koordineringen av utvikling av nett og produksjon. Konklusjonene fra dette arbeidet som nå pågår, vil bli presentert for Stortinget.

Jeg legger til grunn at effektivisering av saksbehandlingen ikke må gå på bekostning av kvaliteten. Det kreves tid og ressurser for å gjennomføre forsvarlige, helhetlige vurderinger og en behandling som inkluderer konsekvensutredninger, høringer, folkemøter, befaringer etc. innenfor lovfastsatte krav. En av grunnene til at konsesjonsbehandlingen må være en grundig og åpen prosess er at lokale ønsker og behov skal bli hørt. Vi må være sikre på at beslutningene som treffes står seg for ettertiden