Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:890 (2007-2008)
Innlevert: 03.04.2008
Sendt: 04.04.2008
Besvart: 10.04.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Mener statsråden det er fornuftig med særbehandling av personer med innvandrerbakgrunn til jobber i NRK - og er ikke dette en forskjellsbehandling hvor man diskriminerer folk med bakgrunn fra Europa, og i tillegg: Mener han at en "utdanning" på seks måneder gir folk et godt grunnlag for å virke som journalister i vår statskanal?

Begrunnelse

NRK går i disse dager ut og søker etter folk som kunne tenke seg å bli "flerkulturelle journalister", "slik at mangfoldet av verdier og kulturer blir bedre representert i programmene våre", heter det i utlysningen.
Ifølge nyhetsmeldinger publisert i slutten av mars i år tar NRK fra 25. august 2008 inn fem nye flerkulturelle stipendiater for opplæring i journalistikk i seks måneder. Opplæringen består av teori og praksis, og etter endt stipendiatperiode skal journalistene kunne arbeide både for nett, radio og tv.
Stipendiatene må ha ikke-vestlig bakgrunn. Folk fra Europa er altså forhindret fra å søke. En relativt klar diskriminering, vil mange mene.
Jeg merker meg også at stipendiatene får lønn i opplæringstiden. Dette er nok en ordning mange norske ungdommer ønsker seg.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Det er del av Regjeringens politikk å legge forholdene til rette for økt deltakelse og økt andel aktive utøvere med innvandrerbakgrunn innenfor kultur- og mediesektoren. Jeg viser bl.a. til handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (inntatt som vedlegg til St.prp. nr. 1 (2007-2008) – Statsbudsjettet 2008), der dette er ett av målene for inkludering. Tiltak for å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn til mediesektoren kan bidra til å fremme et slikt mål.

Hvor mye opplæring som bør kreves for å være journalist i NRK, anser jeg i utgangspunktet som et spørsmål som bør vurderes av de som har ansvar for den redaksjonelle virksomheten i NRK. For øvrig finner jeg grunn til å nevne at det fremgår av NRKs utlysing at det er nødvendig med gode allmennkunnskaper, relevant høyere utdanning og/eller journalistisk erfaring. Det er altså tale om en opplæring som kommer i tillegg til annen relevant utdanning og erfaring søkerne har.