Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:898 (2007-2008)
Innlevert: 07.04.2008
Sendt: 07.04.2008
Besvart: 11.04.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Første innbetaling av NOx-avgift skal skje 18. april 2008. Ennå er ikke den nye NOx-avtalen godkjent av EFTAS kontrollorgan ESA. Innbetalingen i april vil legge beslag på betydelig likviditet i fiskerinæringen.
Vil statsråden sørge for at innbetalingen utsettes inntil ordningen godkjennes av ESA, og når vil Regjeringen i motsatt fall tilbakebetale avgiften?

Begrunnelse

Stortinget vedtok 28. november 2006 å innføre en avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra 1. januar 2007. Regjeringen lovet tidlig at det skulle komme en miljøfondsordning som skulle sikre at pengene skulle gå til utslippsreduksjoner. Avtalen kom på plass først 23. januar 2008, og det betyr at fiskerinæringen i ett år har innbetalt NOx-avgift som en ren fiskalavgift.
Det kom klart frem på statsrådens svar 20. november 2007 til Høyres Elisabeth Nørve, at Regjeringen ikke har noen intensjoner om å la allerede innbetalt avgift komme miljøet eller miljøfondet til gode.
Avtalen som ble inngått mellom staten ved Miljøverndepartementet og en rekke næringsorganisasjoner innebærer at næringsorganisasjonene forplikter seg til å redusere utslippene med 31.000 tonn. Dette skal skje ved at det gjennomføres utslippsreduserende tiltak i enkeltvirksomheter som slutter seg til avtalen. Virksomheter som slutter seg til avtalen, forplikter seg til å foreta innbetalinger til næringslivets NOx-fond. Fondet skal gi tilskudd til virksomheter som gjennomfører kostnadseffektive NOx-tiltak, som montering av renseutstyr. Før ordningen kan tre i kraft må den godkjennes av EFTAS kontrollorgan ESA.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: For å unngå konflikter med statsstøtteregelverket var det ved framforhandlingen av miljøavtalen enighet mellom organisasjonene og staten om at det ikke skulle gis lettelser i avgiftsinnbetalingene før avtalen er godkjent av ESA. Dette er en konsekvens av at en lettelse i innbetalingene i seg selv kan være å betrakte som ulovlig statsstøtte etter EØS-avtalen.

I utkastet til avtale er det lagt til grunn at virksomheter som tilslutter seg NOX-fondet innen 1. juli 2008, vil få refundert NOX- avgift som er betalt for perioden fra 1. januar 2008 og fram til ESAs vedtak om godkjennelse av avtalen. Tilbakebetaling av avgift vil bli gjennomført så snart som mulig etter ESAs godkjennelse.