Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:891 (2007-2008)
Innlevert: 04.04.2008
Sendt: 04.04.2008
Besvart: 10.04.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Mener statsråden at dette er en riktig prioritering av NAV, og ser statsråden hvilke uheldige signaler dette gir om bruk av offentlige midler, samt at det kan spre seg en holdning om at NAV har en "bruk og kast"-mentalitet?

Begrunnelse

I Telemarksavisa 3. april 2008 kan vi lese at Nav hjelpemiddelsentral Telemark har fått beskjed om å redusere gjenbruken av hjelpemidler. Samtidig kan vi i artikkelen lese at det er store innsparingskostnader ved å øke gjenbruken, og at de ansatte er fortvilt over dette pålegget. Blant annet er det gitt beskjed om at hjelpemidler med en kostnad på kr. 10 000,- eller lavere, der skal man redusere gjenbruken fra 40 til 10 %. Ordren som kommer sentralt fra, står i sterk kontrast til det brede miljøengasjementet som ellers eksisterer i samfunnet, samt at det gir helt gale signaler om viktigheten av bl.a. økt gjenvinning og kildesortering av avfall.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg har tatt denne saken opp med Arbeids- og velferdsdirektoratet, som opplyser at det på ingen måte er gitt signaler om at hjelpemiddelsentralene skal redusere gjenbruk av hjelpemidler. Jeg tror derfor at artikkelen i Telemarkavisa av 03.04.08 må være basert på enkelte misforståelser.

Jeg kan opplyse at hjelpemiddelsentralene tidligere hadde et krav om 40 prosent gjenbruk av alle innkjøpte hjelpemidler. Fra 2008 er dette blitt nyansert i forhold til produktene. For dyre hjelpemidler, som blant annet elektriske og manuelle rullestoler, er gjenbrukskravet økt til minst 50 prosent. For rimeligere hjelpemidler er gjenbrukskravet redusert til minst 10 prosent. Hjelpemidler til en verdi av under 1,5 prosent av folketrygdens grunnbeløp, det vil si ca 1000 kroner, gjenbrukes ikke. Det er også noen hjelpemidler som av hygieniske grunner ikke kan gjenbrukes og derfor blir avhendet. Dette skjer i tråd med de føringene som ligger i Grønn stat.

De nye kravene har ikke til hensikt å redusere gjenbruken av hjelpemidler. Formålet er å få til en bedre målretting av gjenbruket i lys av hva det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å resirkulere. I dag gjenbrukes folketrygdfinansierte hjelpemidler på flere forskjellige måter: De blir enten resirkulert gjennom hjelpemiddelsentralene, overtatt av kommunene for bruk til korttidsutlån eller gitt til frivillige organisasjoner eller andre slik at de kan benyttes i annet arbeid.

Avslutningsvis kan jeg informere om at det i 2007 ble gjenbrukt hjelpemidler for 750 mill. kroner.