Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:899 (2007-2008)
Innlevert: 07.04.2008
Sendt: 07.04.2008
Besvart: 11.04.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Mener statsråden at regelverket for offentlige anskaffelser er så komplisert at det medfører unødige brudd på Lov om offentlige anskaffelser?

Begrunnelse

Riksrevisjonen har avdekket omfattende brudd på lov om offentlige anskaffelser i de ulike departementer og etater i offentlig sektor. Samtidig er det klaget inn mange brudd på den samme loven i forhold til innkjøp i Kommune-Norge.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Regjeringen tar bruddene på regelverket om offentlige anskaffelser som blant annet er avdekket av Riksrevisjonen, svært alvorlig. Vi har derfor allerede satt i gang flere tiltak for å bedre etterlevelsen av reglene. Blant annet har det nye direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) fått ansvar for et styrket veiledningstilbud om offentlige anskaffelser, og direktoratet tilbyr dataverktøy som skal hjelpe stat og kommuner til riktig gjennomføring av innkjøp. I forbindelse med gjennomføringen av et nytt EU-direktiv, har departementet også startet et arbeid for å se hvordan håndhevelsen av reglene kan styrkes ytterligere.

Riksrevisjonens siste rapport gjelder 2006. Jeg vil minne om at Regjeringen gjennomførte et nytt regelverk om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2007. Det er derfor tidlig å trekke konklusjoner om virkningen av disse, herunder om reglene er for kompliserte. Jeg vil imidlertid understreke at det er helt nødvendig at regelverket er utformet slik at det bidrar til at de betydelige verdiene ved offentlige innkjøp utnyttes mest mulig effektivt, og på en måte som samfunnet kan ha tillit til.

Loven om offentlige anskaffelser § 5 stiller en del grunnleggende krav som gjelder alle anskaffelser, uavhengig av verdi. Kravene består blant annet i at anskaffelsen så langt det er mulig skal være basert på konkurranse, og at hensynet til forutberegnlighet, gjennomsiktighet, likebehandling og etterprøvbarhet skal ivaretas gjennom hele anskaffelsesprosessen. Jeg er opptatt av at forskriften ivaretar disse hensynene på en trygg måte, samtidig som reglene er så enkle som mulig for brukerne.

Forbedring og forenkling av var nettopp et hensyn bak regelreformen i 2007. Det nye regelverket er mer fleksibelt og pedagogisk enn de gamle reglene. Forskriften inneholder blant annet flere nye innkjøpsformer som innkjøper kan velge mellom, som bruk av rammeavtaler og gjennomføring av elektroniske innkjøpsprosesser.

Det er viktig å være oppmerksom på at regelverket ikke nødvendigvis blir enklere hvis man fjerner prosedyrekrav i forskriften. Prosedyrekravene viser innkjøperne hvordan de grunnleggende prinsippene i lovens § 5 skal følges i praksis. Dersom man fjerner disse reglene, kan det oppstå spørsmål om hvordan man skal gå frem for å ivareta de grunnleggende kravene i lovens § 5, og svar på disse spørsmålene vil i større grad bli overlatt til avgjørelser i Klagenemnda for offentlige anskaffelser og domstolene. Dette kan føre til usikkerhet både for innkjøpere og leverandører. For ordens skyld minner jeg også om at en del av bestemmelsene i forskriften følger av våre forpliktelser etter EØS-avtalen. Det gjelder anskaffelser over EØS-terskelverdiene. Disse bestemmelsene kan derfor ikke endres uten at EU-direktivene endres.

Regjeringen har et kontinuerlig blikk på hvordan regelverket virker. Jeg har i derfor igangsatt en evaluering og analyse av nivået for terskelverdien i regelverket, og departementet vil motta rapporten sommeren 2008. Som jeg varslet i debatten om behandlingen av Innst. S. nr. 172 (2007-2008) om Dok. nr. 1(2007-2008), vil jeg også komme tilbake til Stortinget med egen sak om etterlevelsen av regleverket for offentlige anskaffelser.