Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:902 (2007-2008)
Innlevert: 07.04.2008
Sendt: 08.04.2008
Besvart: 11.04.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Vil finansministeren sette opp en prioriteringsliste som viser på hvilke områder Skatteetaten fortrinnsvis skal sette inn sine ressurser innenfor de økonomiske rammene de har fått?

Begrunnelse

Finanskomiteen har mottatt brev fra skatteetaten datert 28. mars 2008 med tilhørende notat hvor Skatteetaten klager over det som etter deres vurdering er utilstrekkelige ressurser.
Undertegnede mottar ofte henvendelser fra enkeltpersoner som føler seg forfulgt for bagateller eller uheldige feiltolkninger av et meget omfattende og komplisert regelverk.
Det samme gjelder næringsdrivende, som ofte har store problemer med å forstå hvordan de korrekt skal etterfølge de mange regler som er på området. Man har både lover, forskrifter og ligningsmyndighetenes uttalelser og vurderinger å forholde seg til. Lignings-ABC 2007/08 er på 1328 sider alene. På toppen av det hele er i enkelte tilfeller Skattedirektoratet og Finansdepartementet uenige om hvordan reglene skal praktiseres.
Det er med andre ord også fort gjort for en skattyter å tolke regelverket feil. Og jo mer ressurser som settes inn for å tolke regelverk, jo mindre går til verdiskaping.
Man kan spørre seg om ikke ligningsmyndighetene i større grad burde fokusert på de store linjene, istedenfor å sette inn betydelige ressurser på å forfølge skattytere som i beste og ærligste tro har forsøkt å etterfølge reglene riktig, men som ligningsmyndighetene finner mulighet til å plukke på.
Dersom ligningsmyndighetene i minste detalj skal kontrollere alle enkeltpersoners skjønnsvurderinger i alle tilfeller vil de aldri kunne få tildelt nok ressurser.
En klokere løsning ville nok være å prioritere ressursene hensiktsmessig, samt forenkle regelverket.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Du viser til at finanskomiteen har mottatt et brev av 28. mars d.å. fra skatteetaten, der etaten klager over utilstrekkelige ressurser. Finansdepartementet har brakt på det rene at avsender av nevnte brev er Skatteetatens Landsforbund, dvs. en av tjenestemannsorganisasjonene i etaten. Det ville ha vært irregulært dersom en etat under Finansdepartementet hadde sendt klage direkte til komiteen.

Styringsdialogen mellom departementet og underliggende virksomhet er basert på prinsippene om mål- og resultatstyring og fullmakts- og rammestyring. Det innebærer at departementet i det årlige tildelingsbrevet dels formulerer mål og konkrete resultatkrav og dels gir fullmakter og meddeler Stortingets vedtatte budsjettramme for virksomheten. Hvordan virksomheten utnytter og fordeler sin budsjettramme på de ulike mål- og oppgaveområdene, er i all hovedsak opp til virksomhetsledelsen (som står resultatansvarlig overfor departementet).

Jeg viser ellers til den årlige budsjettproposisjonen for Finansdepartementet. Det framgår her at skatteetaten har fire hovedmål. Av skatteetatens om lag 6000 årsverk anvendes vel halvparten til det første målområdet, dvs. til fastsettelse av skatt. Jeg har ingen merknader til en slik prioritering.

Av din begrunnelse leser jeg at du mener skatteetaten generelt anvender sine ressurser på en uheldig måte, og at enkeltpersoner og næringsdrivende blir forfulgt i unødvendig grad.

Finansdepartementet har ingen dokumentasjon på at skatteetaten generelt anvender sine ressurser på en slik uheldig måte som du anfører. Snarere vet jeg at skattedirektøren nærmest kontinuerlig har fokus på å prioritere de tildelte ressursene mest mulig hensiktsmessig. Resultatene av etatens jevnlige brukerundersøkelser viser dessuten at et klart flertall av skattyterne har et godt inntrykk av etaten.

Skatteetaten er satt til å håndheve et regelverk som kan oppleves som komplisert både av skattyter og etat. Avslutningsvis vil jeg derfor si meg enig med deg i at regelverksforenkling er et viktig innsatsområde.