Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:906 (2007-2008)
Innlevert: 08.04.2008
Sendt: 08.04.2008
Besvart: 15.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Mange plasser i Norge er det farlige innsnevringer av vegbanen. Når disse flaskehalsene er en del av stamvegnettet, er det spesielt ille. Innsnevringer av vegbanen på sterkt trafikkerte strekninger med mye tungtransport skaper mange farlige situasjoner. En slik plass er E6 over Røssvoll bru i Rana kommune. Broen er smal, samtidig som inngangen til broen skjer i en 90 graders sving.
Vil statsråden ta initiativ til at slike flaskehalser utbedres raskt?

Begrunnelse

Røssvoll bru med innkjøringer er en av de verste flaskehalsene på vegnettet mellom Trondheim og Tromsø. Innkjøringen til bruen skjer i en 90 graders sving og inn på en smal bru. Det er mange møteulykker i dette området, og et mareritt for førere av tyngre biler.
Jeg har blitt kontaktet av mange tungtransportsjåfører, og personer som bor i området med spørsmål om det snart skal gjøres noe med denne trafikkfellen. Da E6 går over brua, og trafikken til flyplassen fra Mo i Rana må passere bruen er det mye trafikk over brua, både av tungtransport og personbiler.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det er flere strekninger og punkter langs E6 på Helgeland som har utilfredsstillende standard. Langvasså bru (omtalt Røssvoll bru i spørsmålet) ved Røssvoll i Rana er et slikt punkt. For å kunne utbedre disse strekningene har Statens vegvesen startet reguleringsplanarbeid på flere strekninger langs E6 i Rana kommune, inklusiv strekningen forbi Røssvoll. På lokalpolitisk nivå på Helgeland pågår det parallelt en prosess for å avklare muligheter for delvis bompengefinansiering av vegutbygging i området, inkludert utbedring av E6.

I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for 2010-2019 foreslås det at mindre, målrettede tiltak på stamvegnettet prioriteres i sterkere grad i forhold til større strekningsvise investeringer innenfor de økonomiske planrammer som er gitt. Statens vegvesen mener at dette bedre kan oppfylle de nasjonale målene for stamvegnettet.

E6 på Helgeland er en strekning hvor det på en rekke steder er behov for punktvise utbedringer for å heve vegstandarden. For å få til en effektiv gjennomføring av prosjekter på denne strekningen er det i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan foreslått at Statens vegvesen skal se på nye kontraktsformer for E6 gjennom Helgeland, hvor entreprenøren får et mer helhetlig ansvar for drift, vedlikehold og utbedringer langs en gitt strekning.

Hvilke prioriteringer og virkemidler regjeringen vil foreslå for investeringer på stamvegnettet i den kommende planperioden vil vi presentere i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2010-19, som planlegges fremmet for Stortinget i desember 2008.