Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:907 (2007-2008)
Innlevert: 08.04.2008
Sendt: 08.04.2008
Besvart: 15.04.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Ulf Leirstein (FrP)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): Kan finansministeren avklare om bompenger er å regne som en offentlig avgift?

Begrunnelse

Stortinget vedtar stadig nye veiprosjekter i større eller mindre grad finansiert gjennom bompenger. Staten har (med ett unntak, Svinesundsforbindelsen) ikke ønsket å ta ansvar for den delen av utbyggingskostnadene som er forutsatt dekket av bompenger. I betydelig grad blir disse kostnadene finansiert ved lån. Ansvaret ivaretas av egne rettssubjekter, nemlig bompengeselskapene, organisert som aksjeselskaper.
Som grunnlag (og motytelse) for disse økonomiske forpliktelsene har Stortinget gitt bompengeselskapene rett til å kreve inn avgift eller bompenger.
Bakgrunnen for spørsmålet er at det åpenbart er ulike syn på om bompenger er en offentlig avgift eller ikke. Statens vegvesen mener det er en offentlig avgift. Påtalemyndigheten er sterkt tvilende. Fra forskjellig advokathold er det uenighet om avgift innkrevd for å dekke bompengeselskapenes økonomiske forpliktelser er en offentlig avgift eller ikke.
Det kan synes som at det er viktig å få en avklaring fra Finansdepartementet i dette spørsmålet.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Bompenger er ikke en statlig avgift som fastsettes av Stortinget iht. Grunnlovens § 75a gjennom et plenarvedtak, og som ledd i de årlige budsjettbehandlingene. Avgiftsvedtaket, som utgjør et pålegg om å betale avgift uten noe krav om motytelse, har etter Grunnloven begrenset gyldighetstid, inntil utgangen av det budsjettår vedtaket gjelder for. Disse avgiftene kjennetegnes for øvrig ved at avgiftsinntektene går direkte inn i statskassen uten noen form for øremerking, og i motsetning til gebyrer og sektoravgifter skal ikke inntektene fra avgiftene som vedtas etter Grunnloven § 75a finansiere spesielle myndighetshandlinger.

Stortinget har med veglovens § 27 fastsatt hjemmel for innkreving og bruk av bompenger. Det er verken riktig eller hensiktsmessig å kategorisere denne betalingsformen ytterligere på generelt grunnlag. Rettsvirkning som betalingsformen har i forhold til annen lovgiving må bero på konkrete fortolkninger av vedkommende lov.