Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:909 (2007-2008)
Innlevert: 08.04.2008
Sendt: 09.04.2008
Besvart: 17.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede har merket seg at det fremdeles ikke er kommet en avklaring knyttet til videre drift av Solbu ettervernshjem etter 1. juli d.å. Det er slik undertegnede ser det, svært uheldig, at beboerne ved Solbu lever i uvisshet knyttet til hva som vil skje etter at driftsavtalen til Solbu er utløpt.
Når kan man forvente at det er kommet en avklaring knyttet til hva som vil skje med Solbu ettervernshjem, og er statsråden av den oppfatning at Solbu har vært, og er, et godt og trygt tilbud for beboerne?

Begrunnelse

Undertegnede har merket seg at det fremdeles ikke er kommet en avklaring knyttet til videre drift av Solbu ettervernshjem etter 1. juli d.å.
Det vises videre til statsrådens svar på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentanten Laila Dåvøy, der statsråden blant annet skriver:

"Det er ifølge Helse Sør-Øst RHF sin vurdering gode faglige argumenter for at langvarige botilbud i institusjon, som Solbu er, ikke gir den beste ressursutnyttelsen og det beste behandlingsresultatet for pasienten."

og videre:

"Jeg er kjent med at det har vært kontakt mellom Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune i denne saken, og at det har vært arbeidet med å finne løsninger for fremtidig drift av Solbu. Jeg har i årets oppdragsdokument til Helse Sør-Øst RHF stilt krav om at de skal følge opp og videreutvikle samarbeidet mellom helseforetak og kommuner om pasientrettede samhandlingstiltak overfor prioriterte pasientgrupper."

Undertegnede finner det noe underlig at statsråden først antyder at tilbudet på Solbu ikke godt nok ivaretar denne pasientgruppen, mens hun senere i samme svar forteller at det arbeides med å finne en løsning knyttet til videreføring av institusjonen.
Undertegnede vil derfor på denne bakgrunn be om en redegjørelse fra statsråden knyttet til hvordan hun vurderer den fremtidige situasjonen til Solbu ettervernshjem og dagens beboere, spesielt sett i lys av intensjonene i oppdragsdokumentet for inneværende år.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg viser til mitt svar på spørsmål fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy av 31. mars d.å. der jeg redegjør for situasjonen rundt Solbu og mine forventninger til Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune.

Jeg skrev også i nevnte svar: ”Det er pasientens behov for sammenheng og kontinuitet i behandlingsforløpet som skal være styrende for samhandling og samarbeid”. Å gjøre vurderinger av faglig innhold, organisering, varighet av ulike typer behandling og ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene er måter å oppfylle dette på.

Jeg har i oppdragsdokumentet for i år gitt signaler til de regionale helseforetakene om at de skal sikre gode og bredt involverende prosesser mellom de berørte aktører ved utviklings og omstillingsprosesser. Slike omstillingsprosesser skal sikre at pasientgruppene som berøres får et godt behandlingstilbud på rett nivå. ”(…)å finne løsninger for fremtidig drift av Solbu” innebærer ikke at det trenger å være en del av spesialisthelsetjenesten. Dette viser imidlertid at Helse Sør-Øst RHF har villet bidra for å finne en fremtidig løsning for Solbu.

Når det gjelder situasjonen ved Solbu, vil jeg om kort tid be om et møte med Helse Sør- Øst RHF for å bli orientert om status og for å forsikre meg om at Helse Sør-Øst RHF følger opp styringssignalene i oppdragsdokumentet.