Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:912 (2007-2008)
Innlevert: 08.04.2008
Sendt: 09.04.2008
Besvart: 14.04.2008 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Er statsråden av den oppfatning at driftsressursene for Romerike politidistrikt er tilstrekkelige i forhold til de oppgaver politidistriktet er forutsatt å løse?

Begrunnelse

Romerikes Blad har gjennom lengre tid vist hvordan effekten av manglende politiressurser har bidratt til kaotiske forhold i Lillestrøm sentrum. Lokalpolitikere av alle farger anmoder nå statsråden om å bidra til å avbøte dette i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett og det kommende statsbudsjett. 2008 skulle ifølge statsråden være "politiets år". Så langt har politidistrikter over hele landet opplevd reelle kutt i driftsbudsjettene når ekstramidler til gjennomføring av DNA-reform, nødnett mv er trukket fra. Sentrale myndigheters stadige øremerking av midler til ulike prosjekter bidrar også negativt.Høyre har derfor foreslått en politistudie for å skape større samsvar mellom oppgaver og økonomiske rammer, økt bruk av sivil arbeidskraft og en aktiv seniorpolitikk for å sikre at kompetente politifolk står lengre i jobb.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politibudsjettet er økt med en halv milliard kr i perioden 2006 - 2008. I tillegg til dette kommer kompensasjon for lønns- og prisstigning. Det er således store økninger som er foretatt de senere år. Det er Politidirektoratet som fordeler budsjettet til politidistriktene på bakgrunn av det årlige budsjettet som vedtas av Stortinget. Politidistriktene tildeles en ramme og det er opp til politimesteren å anvende ressursene i politidistriktene på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultater på alle de områder politiet har ansvaret for. Jeg vil i denne forbindelse vise til St.meld. nr. 22 (2000-2001) Politireform 2000 Et tryggere samfunn, jf Innst. S. nr. 241 (2000-2001) hvor prinsippene for rammebudsjettering i politiet er beskrevet.

Romerike politidistrikt hadde i 2003 en bevilgning på 250 mill kr. I 2008 er denne økt til 337 mill kr, dvs. en økning på hele 35 % i perioden. Den gjennomsnittlige økningen til politidistriktene i samme periode er på 23,4 %.

Politidirektoratet vil gjennom styringsdialogen med politimesteren i Romerike følge opp politiets utfordringer. Like viktig som størrelsen på politidistriktenes ressurser, er måten man utnytter ressursene på. Jeg har tillit til at Politidirektoratet i samarbeid med politimesteren i Romerike og de ansatte i politidistriktet kan gi befolkningen en god og effektiv polititjeneste for de ca 337 mill kr de har fått tildelt for 2008.

I begrunnelsen for spørsmålet vises også til at situasjonen i Lillestrøm sentrum er omtalt i media i den senere tid. Lillestrøm er Romerike politidistrikts naturlige samlingssted med sin bystatus og sine mange skjenkesteder. Dette fører også med seg noen utfordringer for politiet. Politiet samarbeider tett med ordensvaktene på utestedene i sentrum som stenger kl. 03.30 natt til lørdag og søndag. Politimesteren opplyser at utfordringen for politiet primært ikke er knyttet til disse stedene, men skyldes i større grad flere gatekjøkken i sentrum som holder åpent etter at utestedene er stengt. Dette medfører at sentrum ikke tømmes for folk og berusede unge mennesker forblir i sentrum.

En effektiv forebygging krever tverrfaglig innsats. For å oppnå gode resultater må den forebyggende innsatsen involvere andre offentlige og private aktører i et forpliktende samarbeid sammen med politiet. Spesielt viktig er politiets samarbeid med kommunen gjennom politiråd og SLT-modellen. Det er videre dokumentert en nær sammenheng mellom alkoholbruk og vold. Alkoholloven er et viktig kommunalt forebyggingsinstrument.

Det påhviler kommunene er stort ansvar når det gjelder å gjennomføre en fornuftig skjenkepolitikk.

Politiet har i lang tid hatt dialog med Skedsmo kommune om ovennevnte utfordringer, også som sak i Politirådet. Det foreligger nå et forslag fra kommunen om å stenge alle gatekjøkken i god tid før utestedene, noe som antatt vil føre til at flere vil forlate sentrum på et tidligere tidspunkt. Politiet har tro på at volden gjennom et slikt tiltak vil begrenses.

Selv om politiets patruljer opererer over et stort geografisk område, prioriteres normalt patruljering i Lillestrøm sentrum helgenettene. Hendelsen for noen uker siden som fikk mediaoppslag, skyldtes flere sammenfallende hendelser og politipatruljene måtte omprioriteres til andre oppdrag som dødsbrann i Skedsmo og ran av bussjåfør i Rælingen.

Politidirektoratet har fått i oppdrag å utrede politi- og lensmannsetatens utdannings- og bemanningsbehov, både når det gjelder politiutdannet personell og personell med annen utdanning, frem til år 2015. Etter min mening vil denne utredningen omfatte de fleste av de forhold som Høyre ønsker skal tas opp i en Politistudie.