Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:913 (2007-2008)
Innlevert: 09.04.2008
Sendt: 09.04.2008
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 17.04.2008 av justisminister Knut Storberget

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med utvikling av elektronisk signatur for offentlige elektroniske tjenester (eID) har statsråden opplyst at arbeidet med slik signatur også inkluderer et norsk såkalt borgerkort. Borgerkortet skal kunne brukes også i stedet for pass i Schengen-land. Dette innebærer at kortet tjener som fysisk innehaveridentifikasjon.
Vil borgerkortet bli brukt innenlands som innehaveridentifikasjon; altså dokumentasjon på hvem man er og at man faktisk er borger i Norge eller har oppholdstillatelse i Norge?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Innledningsvis bemerkes det at spørsmålet er overført fra fornyings- og administrasjonsministeren til justisministeren som rette vedkommende.

Justisdepartementet tar sikte på å fremme en lovproposisjon om nasjonalt ID-kort innen utgangen av 2008. Arbeidet vil ta utgangspunkt i en rapport som er utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe om etablering av nasjonalt ID-kort, og innspillene fra høringen av denne rapporten.

Forslaget til arbeidsgruppen går ut på å etablere en ordning med et nasjonalt ID-kort for alle norske statsborgere og andre med fast opphold i Norge. Det understrekes at kortet skal være frivillig. Kortet skal inneholde tre elementer. For det første skal det være et offentlig utstedt og allmenngyldig identitetsbevis til bruk både overfor private og offentlige aktører. For det andre skal norske statsborgere kunne benytte kortet som et reisedokument innenfor Schengen-området i stedet for pass. For det tredje skal kortet kunne inneholde en egen brikke for lagring av elektronisk ID (eID) og elektronisk signatur (e-signatur) på høyt sikkerhetsnivå, og som oppfyller forvaltningsstandarder fastlagt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Etablering av et nasjonalt ID-kort vil gi den enkelte et tilbud for trygg og enkel verifisering av egen identitet både visuelt og på nett. Samtidig ivaretas samfunnets behov for pålitelig og korrekt identifikasjon. Tilliten til kortet er avhengig av kvaliteten på identifikasjons- og utstedelsesprosessen. Blant annet av hensyn til en best mulig identitetskontroll er det lagt til grunn at det offentlige skal administrere ordningen. Kortet skal finansieres ved et gebyr.