Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:915 (2007-2008)
Innlevert: 09.04.2008
Sendt: 09.04.2008
Besvart: 17.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): NA24 beskriver den 4. april d.å. en hendelse hvor Norsk Hydro i 2003 inngikk en såkalt døråpneravtale med Pinemont Securities. Etter avtaleinngåelsen ble Pinemont forsøkt presset til å foreta en tilleggsbetaling fra en ukjent nordmann med detaljkjennskap til avtalen. Pinemont avviste kravet. Like etter ble avtalen terminert av Norsk Hydro uten begrunnelse.
Vil Regjeringen ta initiativ til en undersøkelse av denne potensielt alvorlige korrupsjonssaken?

Begrunnelse

Det ble ikke gitt noen begrunnelse fra Norsk Hydro i forbindelse med at døråpneravtalen ble oppsagt. Lekkasjer til media høsten 2007 pekte på at oppsigelsen kom som følge av uryddige mekanismer i kontrakten knyttet til bruk av tilknyttede rådgivere, som kunne innebære en korrupsjonsrisiko.
Kontrakten det dreier seg om hadde imidlertid mekanismer som innebar åpenhet om bruk av eksterne leverandører. Finansmannen Endre Røsjø som er tilknyttet Piemont Securities har reagert sterkt på at kontrakten ble fremstilt som potensielt uheldig i forhold til korrupsjonsrisiko.
Røsjø har derfor via advokat Ingjald Ørbech Sørheim sendt to brev til styret i StatoilHydro med detaljert beskrivelse av denne hendelsen sett fra Pinemont Securities sin side, og bedt om en forklaring på hva som har foregått. Det siste brevet er datert 29. februar 2008. StatoilHydro har ikke besvart henvendelsene.
Hendelsesforløpet knyttet til oppsigelsen av kontrakten fra Norsk Hydro fremstår slik Pinemont beskriver dette, som et mulig alvorlig forsøk på korrupsjon.
Dette blir særlig underlig i lys av en ubegrunnet oppsigelse like etter at Pinemont avslo å foreta tilleggsutbetaling til vedkommende som fremsatte kravet. Ut fra at dette er beskrevet inngående i flere formelle brev bør det være grunnlag for å gå grundig inn i saken.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Jeg vil først poengtere at dette er en sak som ligger under de aktuelle selskapenes kompetanseområde, og i tråd med god selskapsledelse er det de styrende organer i selskapene som har ansvar for å håndtere saken.

Jeg har på bakgrunn av oppslag i NA24 registrert at verken StatoilHydro eller Norsk Hydro kommenterer denne saken nå. Selskapene viser til at begge selskapene er involvert i en gjennomgang av forhold knyttet til den såkalte Libya-saken, samt øvrige konsulentavtaler knyttet til Norsk Hydros internasjonale portefølje.

Jeg har tidligere sagt at det er bra at StatoilHydro og Norsk Hydro vil samarbeide for å frembringe den dokumentasjon og informasjon som er nødvendig for å få frem fakta vedrørende tidligere inngåtte konsulentavtaler. Selskapene har blant annet engasjert eksterne advokater, både norske og utenlandske, for få en full gjennomgang av de aktuelle forholdene. Dette viser at de tar denne saken svært alvorlig. Jeg legger til grunn at eventuell ny relevant informasjon i nødvendig grad blir en del av gjennomgangen av disse avtalene.