Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:918 (2007-2008)
Innlevert: 09.04.2008
Sendt: 11.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Forsvaret har i de siste årene gitt mange offiserer foreskjellige "avgangspakker", samt at noen også går på "ventelønn".
Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange som har fått slike forskjellige avtaler og konkretisere disse iht. ytelser samt antallet på offiserer på ventelønn?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Innledningsvis vil jeg understreke at AST var en del av virkemidlene som ble brukt i omstillingen av Forsvaret, hovedsaklig i foregående langtidsperioder. Det er ikke gitt AST etter 30. juni 2006.

Jeg viser også til at Forsvarsdepartementet har gjennomgått erfaringene med nedbemanningen i Forsvaret, jfr. Innst. S. nr. 30 (2007-2008) til St.prp. nr. 78 (2006-2007). En sentral konklusjon fra gjennomgangen er at nedbemanningen i Forsvaret i perioden 2001-2005 var avgjørende for å oppnå de nødvendige innsparingene, og for at Forsvaret skulle nå omstillingsmålene. Aktiv bruk av AST var en viktig faktor for å nå nedbemanningsmålet. Likevel var styringen av hvem som fikk tilbud om AST ikke god nok, og Forsvaret mistet en del personell med kritisk kompetanse innenfor ulike virksomheter og forvaltningsområder. Gjennomgangen har bidratt til viktig kunnskap for fornyelsesprosesser i Forsvaret i fremtiden. Jeg viser her til de forhold som departementet pekte på for å bedre omstillingsprosesser i Forsvaret i fremtiden, jfr. St.prp. nr. 78 (2006-2007).

Vedlagt følger en totaloversikt over antall militært personell som sluttet på AST i perioden fra 1. januar 2000 til og med 30. juni 2006. Forsvarsansatte, som andre statsansatte, er etter denne datoen omfattet av avtale om virkemidler til bruk ved omstillinger i staten, jfr. Statens personalhåndbok, pkt. 9.22. Oversikten viser en fordeling av antallet offiserer som sluttet i Forsvaret, knyttet opp mot de ulike typene av tiltak som var tilgjengelig.

Ventelønn har ikke vært gitt til militært personell. Ventelønnsordningen forutsetter at tjenestemannen er blitt overtallig og oppsagt, og ikke har tilbud om annet høvelig arbeid. En slik ordning har ikke vært aktuell, siden militært personell ansatt før 2005 var omfattet av et sterkere stillingsvern enn sivilt personell.

Vedlegg til svar:

Forsvarsstaben

AST -- Type tiltak -- mil tilsatte

AVGANGSKONTRAKT MED STUDIESTØNAD BEFAL 53

AVSKJED ETTER 85-ÅRS REGELEN BEFAL

AVSKJED MED REDUSERT LØNN BEFAL 78

BEGRENSET ARBEIDSPLIKT BEFAL 54

SLUTTVEDERLAG BEFAL 30-39 AR 5

SLUTTVEDERLAG BEFAL 40-47 AR

SLUTTVEDERLAG BEFAL 48-54 AR 5

STØNAD TIL ETABLERING EGEN VIRKSOMHET BEFAL

Sum: 227

-Forklaring:

• Oversikt over antall som har sluttet pa de forskjellige type AST

•Militært personell

PØS/Personellavdelingen