Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:943 (2007-2008)
Innlevert: 14.04.2008
Sendt: 14.04.2008
Besvart: 21.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Uten særlig informasjon til berørte jernbaneaktører i Narvik, har svenske Rikstrafiken overtatt betjeningen av jernbanestrekningen Gøteborg/Stockholm helt opp til Narvik. Konsekvensene er tap av kompetansearbeidsplasser innen jernbanedrift i Narvik og ødeleggende virkninger for reiselivssatsing og persontrafikk på norsk side av riksgrensen.
Hva vil statsråden gjøre for å stimulere til at det norske jernbanemiljøet i Ofoten igjen kan oppbygges og utvikles til gunst for bl.a. reiselivsnæringen, person og godstrafikk?

Begrunnelse

Ofotbanen A/S inngikk i mai 2003 en underleverandøravtale med NSB etter at Samferdselsdepartementet hadde akseptert at strekningen Narvik - Riksgrensen ble kjørt av privat operatør. Denne trafikken, som er samtrafikk med Connex/Veolia Transport AB i Sverige, varer til 15.06. d.å, da underleverandøravtalen opphører. Konsekvensene blir da at en rekke arbeidsplasser i Narvik og i Ofotbanen A/S forsvinner samtidig som reiselivssatsingen og markedsføringen av Ofotbanen som en internasjonal "jernbaneport" til Norge forsvinner, som følge av at den norske betjeningen forsvinner.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter forespørsel fra svenske myndigheter, inngikk Samferdselsdepartementet og Rikstrafiken i 2007 en samarbeidsavtale om at persontransporttilbudet på Ofotbanen skulle inngå som en del av det togtilbudet som Rikstrafiken skulle avholde konkurranse om. Togtilbudet som inngikk i konkurransen ”Togtrafikk övre Norrland”, var nattogtrafikk mellom Stockholm og Narvik og mellom Göteborg og Narvik, dagtogtrafikk mellom Luleå og Kiruna og dagtogtrafikk mellom Kiruna og Narvik, jf. også nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2007-2008), side 110.

Samferdselsdepartementet kjøper persontransport mellom Narvik og Riksgrensen fra NSB AS fram til ruteterminskiftet i juni 2008 gjennom trafikkavtalen med NSB AS. NSB AS har ikke per i dag noen egen virksomhet i Narvik og bruker Ofotbanen AS som underleverandør på strekningen.

Rikstrafiken er det organet i Sverige som står for statlig kjøp av kollektivtransporttjenester både med båt, buss, fly og tog. Resultatet av den anbudsprosessen Rikstrafiken har gjennomført for kommende kjøpsperiode er at SJ AB fra juni 2008 overtar den trafikken som per i dag kjøres med Veolia Transport ABs togmateriell og med Ofotbanen AS som ansvarlig togselskap (på oppdrag fra NSB) på norsk side av grensen. I henhold til samarbeidsavtalen mellom Rikstrafiken og Samferdselsdepartementet, har vinneren av konkurransen, SJ AB, inngått en egen avtale med Samferdselsdepartementet knyttet til trafikken på den norske delen av strekningen. Avtalen gjelder kjøring fra ruteterminskiftet i juni i år og 5 år fremover.

Ofotbanen betjenes i hovedsak av internasjonale, gjennomgående persontog. Disse kjører flere hundre kilometer gjennom Sverige og kun 41 kilometer i Norge. Det er det samme togmateriellet og i noen grad det samme personalet som følger toget over hele strekningen. Dette gjør det hensiktsmessig med felles avtaler om kjøp av togtjenester på strekningen. Kjøpet har vært konkurranseutsatt, og Ofotbanen AS har hatt anledning til å delta i konkurransen.

Det blir ikke vesentlig endringer i togtilbudet i forhold til i dag når SJ AB overtar. De daglige internasjonale togene kommer til å kjøre som før. SJ AB kjører dessuten den såkalte ”Karven” mellom Kiruna og Narvik med ett togpar daglig i turistsesongen. Veolia Transport AB planlegger å kjøre persontog fra hhv. Göteborg og Malmö til Narvik to ganger per uke i perioden 23. juni – 17. august.

Det er mulig å kjøre flere tog på Ofotbanen både i og utenfor turistsesongen. Så vel Ofotbanen AS som andre togselskap har full anledning til å søke Jernbaneverket om ruteleier. Reiselivsnæringen kan selv initiere dette gjennom kontakt med togselskapene.

Når det gjelder godstrafikken trafikkeres Ofotbanen i dag av fire selskaper: MTAS kjører malm mellom Kiruna og Narvik og olivin tilbake. CargoNet AS kjører to daglige, kombinerte transporter fra Alnabru til Narvik i det som sannsynligvis er Europas raskeste godstog (ARE-toget). Ofotbanen AS kjører det som trolig er Europas lengste gjennomgående godstogrute mellom Drammen og Narvik to ganger i uka, og svenske GreenCargo kjører to ukentlige godstogpar til Narvik. Også andre godsoperatører har meldt interesse for å kjøre på Ofotbanen. Behovet for å øke kapasiteten på banen vil bli nærmere vurdert i tilknytning til det pågående arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019.

Til slutt vil jeg nevne at Jernbaneverket har ansatt to personer fra Ofotbanen AS og bidrar gjennom det til at viktig jernbanekompetanse beholdes i systemet.