Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:922 (2007-2008)
Innlevert: 10.04.2008
Sendt: 11.04.2008
Besvart: 18.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): DMS Midt-Troms/Lenvik kommune er av Helse- og omsorgsdepartementet innvilget et 2-årig prøveprosjekt for etablering av Nasjonal veiledningsrolle for etablering og drift av distriktsmedisinske senter (DMS) og lignende samhandlingstiltak i helsetjenesten i Norge. Prosjektet er omtalt i statsbudsjettet for 2008. Lenvik ønsket å starte opp 1. januar, men fortsatt er tilskuddet uavklart.
Kan statsråden bidra til at prosjektet får tilskuddet sitt slik at de kan komme i gang med dette spennende og viktige arbeidet?

Begrunnelse

Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms er et samarbeid mellom ti kommuner og Universitetssykehuset Nord-Norge. Prosjektet involverer helse-, sosial- og næringsutvikling i Midt-Tromsregionen. Prosjektet er også finansiert med betydelige midler fra EU. Prosjektet har en viktig veiledningsfunksjon i forhold til andre kommuner og helseforetak som planlegger tilsvarende aktiviteter. Det ble gitt om lag 1 mill. kroner i støtte til prosjektet i 2007. I statsbudsjettet for 2008 foreslås tilskudd til videreføring av veilederfunksjon til prosjektet Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms.
Lokalt ville man starte opp 1. januar 2008, men tilskuddet fra HOD/SH-dir. er fortsatt ikke utbetalt, selv om direktoratet 17. januar i år har bekreftet at det skal etableres en veiledningsfunksjon hos DMS Midt-Troms, og at størrelsen på tilskuddet skulle avklares og utbetaling skje i løpet av få uker. Nå i april måned har det ennå ikke skjedd noe.
Av hensyn til ansettelsesprosess og ikke minst, arbeidet med planlegging av neste års DMS-konferanse, er det et klart ønske og håp fra ledelsen ved DMS Midt-Troms om at det snarest mulig blir tatt en beslutning i direktoratet mht. hvilke oppgaver DMS Midt-Troms i sin veilederrolle skal prioritere og hvilke økonomiske rammer man vil bli tildelt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg vil først få gjøre det helt klart at mitt departement har et stort fokus på samhand-lingsspørsmål. Samhandling er et vesentlig element i helse- og omsorgstjenestetilbud av god kvalitet. Samhandling berører særlig den praktiske organiseringen av tjenester. Hovedtyngden av samhandlingsutfordringer må derfor løses som et ledd i lokal strategiutvikling og i den utøvende tjenesten. Det er imidlertid av stor betydning at tiltak forankres på ledernivå i kommuner og i helseforetak. Jeg har derfor lagt til rette for styrket samhandling gjennom en nasjonal rammeavtale mellom departementet og KS om samhandling på helse- og omsorgsområdet. Det er inngått samhandlingsavtaler mellom kommuner og helseforetak over hele landet, og det er etablert, og er under utvikling, mange typer samhandlingstiltak som jeg håper vil kunne gi bedre helse- og omsorgstjenester for pasientene/brukerne.

Jeg vil også peke på DMSenes spesielle rolle i samhandling ved at de samlokaliserer kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester. Ved DMSene kan helseforetakene tilby polikliniske spesialisthelsetjenester utenfor sykehus, slik at mange pasienter slipper en lang reisevei. DMSene kan dessuten spille en nøkkelrolle i interkommunalt samarbeid, noe DMS Midt-Troms, der ti kommuner samarbeider om ulike tjenester, er et godt eksempel på.

Helse- og omsorgsdepartementet ga støtte til prosjektet som var utgangspunkt for etablering av DMS Midt-Troms (Utviklingsprosjektet (2003-2007)) fra 2005 til prosjektets slutt i 2007. I statsbudsjettet for 2008 ble det, som representanten påpeker, foreslått å gi "tilskudd til videreføring av veilederfunksjon til prosjektet Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms", jf. også Budsjettinnst. S. nr. 11 (2007-2008) s 30. Det er ikke gitt bestemte føringer for beløpets størrelse.

Helsedirektoratet (Hdir) (tidligere Sosial- og helsedirektoratet) forvalter tilskudd til DMS Midt-Troms over statsbudsjettet kapittel 724 post 21/70. I brev 14. april d.å. til departementet beklager Hdir at de, pga diverse forsinkelser, dessverre ikke har fått sendt ut alle tilsagnsbrev på angjeldende budsjettkapittel. Direktoratet opplyser om at tilsagnsbrev til DMS Midt-Troms vil bli sendt ut i løpet av de nærmeste ukene. Brevet vil blant annet ta opp spørsmålet om hva som bør prioriteres når det gjelder veiledningsrollen.