Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:923 (2007-2008)
Innlevert: 10.04.2008
Sendt: 11.04.2008
Besvart: 17.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Statsråden viser til at både nye Molde sjukehus og ny barneavdeling i Ålesund skal bygges, men sklir unna i forhold til det å tidfeste sine løfter.
Når vil statsråden og Regjeringen slutte med å holde befolkningen i Møre og Romsdal for narr, ved å komme på banen og gi en klar og konkret beskjed om når bygging av ny barneavdeling i Ålesund og nye Molde sjukehus, i virkeligheten kan igangsettes slik statsministeren har lovet?

Begrunnelse

Tempoet var høyt da statsminister Jens Stoltenberg besøkte Møre og Romsdal i helikopter i innspurten av lokalvalgkampen 2007. Statsminister Jens Stoltenberg lovet da at nye Molde sykehus skulle bygges så snart helseforetaket var i økonomisk balanse. Stoltenberg ga samme løftet om bygging av ny barneavdeling i Ålesund. Det kan i den anledning vises til flere medieutspill både i aviser og NRK Møre og Romsdal. I eget brev fra Statsministerens kontor, undertegnet statsministeren, publisert i Romsdals Budstikke 19.08.07, skriver statsministeren følgende: "Det har lenge vært jobbet for ny barneavdeling i Ålesund. Planleggingen av den kan startes når Helse Sunnmøre har kontroll over driftsutgiftene." Helseforetaket er nå i balanse, noe også helseministeren ved flere anledninger har gitt foretaket ros for. Jeg siterer videre fra brevet fra statsministeren: "Utredningen og planlegging av et nytt sykehus i Molde er påbegynt. Dette arbeidet må fortsette." Sitat slutt. Samtidig gikk daværende fylkesordfører Jon Åsen fra Ap ut med følgende gladmelding: "Stoltenberg setter av 130 millioner til ny barneavdeling ved Ålesund Sjukehus. Dette er en gladmelding for alle i fylket," sa Aasen den gang til NRK. Sunnmørsposten hadde samme dag store oppslag med bilde fra barneavdelingen ved Ålesund sjukehus, der de feiret med bløtekake og kaffe sammen med tidligere stortingsrepresentant for Ap, Svein Gjelseth. Det er tydelig at dette mest trulig var en gedigen valgkampbløff. Når vi nå registrerer nye store oppslag i Romsdal Budstikke 9. april:"Sjukehuset blir utsatt" NRK Møre og Romsdal: "Bygginga av nytt sjukehus i Molde og ny barneavdeling i Ålesund blir utsett på ubestemt tid. Det er klart etter at styrelederen i Helse Midt-Norge har vært i møte med helseminister Sylvia Brustad." Og flere kan nevnes. Undertegnede tok følgende spørsmål opp med statsråden i spontanspørretimen 9. april: "Hva vil statsråden gjøre for å overholde løftene fra valgkampen om nye Molde sykehus og ny barneavdeling?" Jeg siterer deler av svaret fra statsråden: "Det er ingen endring i de valgløftene." "Det planlegges for et nytt sjukehus i Molde. Det kommer. Det planlegges også for en ny barneavdeling i Ålesund. Det kommer." Statsråden viser videre til de rammene som Helse Midt-Norge har til disposisjon og at de har prioritert St. Olavs Hospital fremfor de andre. Den prioriteringen var allerede tatt da valgløftene ble gitt! Så dersom det ikke var intensjonen å bidra til å få prosjektene raskere på plass, kunne statsministeren latt være å gi slike løfter. Statsråden hevder i sitt svar til meg i spontanspørretimen onsdag 9. april, at nye Molde sykehus og ny barneavdeling i Ålesund skal bygges, og at: "Det er ikke stopp i planlegginga av sjukehuset i Molde."

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Innledningsvis vil jeg presisere at Regjeringen har ansvar for å legge til rette for gode rammevilkår for landets sykehus og å innfri gitte løfter. Dette gjør Regjeringen. Derfor ble det i budsjettet for 2008 lagt inn 1,67 mrd. kroner for å sikre nødvendig fornyelse av bygninger og utstyr. Helse Midt-Norge RHFs andel av disse midlene utgjør 229 mill. kroner. En slik årlige bevilgningsøkning innebærer at Helse Midt-Norge over tid kan forsvare økte investeringer på 6 mrd. kroner. Videre har også Helse Midt-Norge fått 730 mill. kroner i lån til investeringsformål i 2008. Dette utgjør 45 pst. av den samlede lånerammen til helsefore-takene. Denne bevilgningsøkningen sikrer dermed regjeringens intensjon for sykehusene i regionen. Det innebærer bl.a. planlegging av nye Molde sjukehus – og oppstart i planlegging av barneavdeling i Ålesund som fortsetter i år slik det er lovet. De regionale helseforetakene har igjen et ansvar innenfor regionens samlede rammer å legge til rette for et best mulig helsetilbud i sin region. Utbygginger er en viktig del av helsetilbudet og helseforetaksmodellen tilsier at de regionale helseforetakene – i dette tilfelle Helse Midt-Norge RHF - har ansvaret for å prioritere og vurdere de ulike investeringsprosjektene i regionen. Beslutningskompetansen til å igangsette enkeltprosjekter tilligger også styret i det regionale helseforetaket. Dette forutsetter at prosjektene planlegges både framdrifts- og kostnadsmessig innenfor regionens ressursrammer.

Nye St. Olavs Hospital er nå i ferd med å reise seg på Øya. Styret i Helse Midt-Norge har prioritert Molde og Ålesund etter dette prosjektet. I tillegg gjennomfører regionen flere investeringsprosjekter ifm. opptrappingsplanen for psykiatri, og det skal bygges ny sikkerhetsavdeling på Østmarka. Det er ikke stopp i planleggingen av noen av prosjektene, men alle utbygginger kan åpenbart ikke skje helt parallelt.

Helse Midt-Norge er nå i en prosess med å utarbeide budsjett for perioden 2009 – 2014 for hele helseregionen. Dette langtidsbudsjettet vil vise hvilke muligheter de samlede rammer gir for håndtering av igangsatte og planlagte investeringsprosjekter. Styret i Helse Midt-Norge skal behandle denne saken i mai måned.