Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:926 (2007-2008)
Innlevert: 10.04.2008
Sendt: 11.04.2008
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 18.04.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hva slags rutiner foreligger for den enkelte skole til å finne løsninger rundt urinprøvetaking av rusmiddelbrukere, og hva slags rettigheter har den enkelte rusavhengige rundt selve urineprøvesituasjonen?

Begrunnelse

Skoleelever som jevnlig tar urinprøver for å dokumentere rusfrihet, må ledsages på toalett av personale. Jeg har fått henvendelser fra unge som opplever det som ubehagelig å bli fulgt av en person av motsatt kjønn.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Opplæringsloven inneholder ikke bestemmelser som hjemler eller på annen måte regulerer rustesting av skoleelever. Slik testing av elever er heller ikke regulert i annet regelverk. Dette innebærer at skolen ikke kan kreve at elever blir rustestet. Testing av elever må foregå på frivillig basis etter at det foreligger et informert samtykke fra eleven.

Et samtykke til rustesting må omfatte alle sider av testopplegget. Dette innebærer at det må være enighet om regelmessigheten av testingen, sanksjoner ved positive tester og det praktiske knyttet til gjennomføringen av testingen, herunder også det ledsagende personalets kjønn. Eleven har derfor naturligvis rett til å velge å ikke delta i rustesting hvis eleven ikke samtykker i hvordan testingen skal gjennomføres.

Jeg vil avslutningsvis understreke at et fravær av samtykke til rustesting ikke kan medføre at eleven blir behandlet som om en eventuell mistanke om rusmisbruk er bekreftet eller styrket. Det betyr at det heller ikke kan være forbundet med noen former for sanksjoner å motsette seg testing.