Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:928 (2007-2008)
Innlevert: 10.04.2008
Sendt: 11.04.2008
Besvart: 21.04.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Er statsråden enig i at presset på strandsonen er ulikt langs kysten, og at færre restriksjoner i områder med stort areal strandsone og lavt folketall vil være et godt distriktspolitisk tiltak?

Begrunnelse

Fosnes kommune vedtok, 05.04.06, å utvide et eksisterende LNF spredt boligområde i Kvernvika, med 550 meter i lengderetning langs stranden og vegen, og 50 meters byggegrense fra sjøen. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fremmet innsigelse mot den foreslåtte utvidelsen av LNF spredt boligområde, på bakgrunn av eksisterende og potensielle strandsoneverdier i området.
Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde ingen merknader til utvidelsen av det beskrevne området, da forslaget til ny arealdel var på høring. Fylkeskommunen sier i brev til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, 15.05.07 at området ligger utenfor de områder som preges av stor konkurranse om strandsonen, og at det er diskutabelt i hvor stor grad området kan betraktes som urørt. Det reises også tvil om interesser knyttet til friluftsliv, naturverdier, landskap og kulturmiljø i det aktuelle området kan betraktes som nasjonalt viktig.
I St.meld. nr. 26 (06-07) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, fremheves det som en viktig arealpolitisk føring at strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn oppfordres i denne forbindelse til en streng praksis ved behandlingen av plansaker og dispensasjoner i hundremetersbeltet langs sjøen.
I de sentrale strøk av landet, Østlandet, Sørlandet og Sør-Vestlandet, er det et økende press på strandsonene. I motsetning til de sentrale strøk, er de mer tynt befolkede områdene med stort areal strandsone ikke utsatt for samme press.
Man ser at det i denne delen av landet er et så stort areal strandsone i forhold til folketallet at allemannsretten ikke i særlig grad blir svekket selv om man åpner for en lempeligere praksis når det gjelder tilrettelegging for bolig- og næringsformål i disse områdene.


Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg er enig i at presset på strandsonen er ulikt langs kysten. Derfor vil det bli utarbeidet statlige planretningslinjer for en geografisk differensiert strandsonepolitikk som tar hensyn til ulikhetene langs kysten. Det skal være enklere å få tillatelse til å bygge i områder uten press enn i områder der presset er stort.

Slike retningslinjer skal legges til grunn for utarbeiding av kommunale planer. Planene skal angi hvor utbygging kan skje, og hvor utbygging ikke skal tillates av hensynet til strandsonevernet. Det betyr at gode planer kan ivareta både de hensynene som ligger bak strandsonevernet og behovet for nærings- og bosettingsutvikling i en kommune. Planleggingen skal sikre at avveiningene av ulike hensyn skjer i åpenhet og offentlighet. De statlige planretningslinjene skal være klare samtidig med at den nye plandelen av plan- og bygningsloven settes i kraft i løpet av 2009.

Når det gjelder den konkrete saken fra Fosnes kommune som er nevnt i begrunnelsen for spørsmålet, viser jeg til mitt brev av 20. november 2007 med avgjørelsen til innsigelsen til den konkrete planen.