Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:927 (2007-2008)
Innlevert: 10.04.2008
Sendt: 11.04.2008
Besvart: 21.04.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden har i svar til Stortinget og uttalelser til media innrømmet at Regjeringens anslag for miljøeffekten av biodrivstoff var for optimistisk. Flere studier viser at dagens biodrivstoff ofte har svært lav CO2-gevinst, noe som gjør det til et svært kostbart CO2-tiltak. Mange advarer også om at økt bruk av biodrivstoff er en viktig faktor for økte matvarepriser.
Vil statsråden ta slik ny erkjennelse til etterretning og legge frem en nedjustert målsetting for pålagt markedsandel for biodrivstoff?

Begrunnelse

Med alle de negative effektene man ser fra 1. generasjon biodrivstoff, så er det ikke hensiktsmessig å tvinge frem storstilt bruk av dette (7 % i 2010). Undertegnede mener en bedre strategi er å satse på forskning og utvikling av ny produksjonsteknologi. Innblandingskravet må derfor utsettes inntil biodrivstoff kan produseres i tilstrekkelige mengder på en mer miljøvennlig måte, til lavere pris, og uten å skape press i verdens matforsyning. I tillegg bør det ferdigstilles en sertifiseringsordning, slik at energi- og CO2-effekten kvalitetssikres, samt lage en strategi for norsk satsing på alternativ biodrivstoffproduksjon (ref. satsingen på dyrking av Jathropa planten i Afrika, på områder hvor intet annet vokse vil).

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I klimameldingen (St.meld. nr. 34 (2006-2007)) omtalte Regjeringen sin strategi for biodrivstoff. Et av elementene var å sende på høring et forslag om omsetningskrav for biodrivstoff. Statens forurensningstilsyn sendte forskriftsforslaget på høring i november i fjor, med høringsfrist i februar i år. Statens forurensningstilsyn sammenstiller høringsuttalelsene, som vil bli oversendt sammen med deres anbefaling til Miljøverndepartementet til videre behandling.

Det er viktig å få på plass et godt internasjonalt system med tilstrekkelig strenge bærekraftskriterier for biodrivstoff. Norge skal være en aktiv pådriver for å fremme slike ordninger for bærekraftig produksjon og import av biodrivstoff. Vi er blant annet i løpende kontakt med EU på dette området.

Det vil være viktig å få til en rask utvikling av drivstoff basert på jordbruksavfall, skogsavfall, vekster som vokser på steder der det ikke kan vokse mat, og andre former for biodrivstoff som reduserer de problemene som er påpekt i spørsmålet.

Som jeg har vist til i mitt svar på spørsmål nr. 733 fra Stortinget til skriftlig besvarelse i mars, vil jeg komme tilbake til Stortinget angående biodrivstoff, både med ytterligere og oppdaterte tall om beregnete klimaeffekter, og med bredere synspunkter.