Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:936 (2007-2008)
Innlevert: 10.04.2008
Sendt: 11.04.2008
Besvart: 21.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål nr. 855. En stor kostnadssprekk på et veiprosjekt som Stortinget har vedtatt finansieringen for, er en betydelig endring av de forutsetninger som Stortinget gjorde da fordelingen mellom statlig finansiering og bompenger ble fastsatt. Ved en slik kostnadssprekk må Stortinget få finansieringsplanen til ny behandling.
Når vil statsråden ta initiativ til at Stortinget kan behandle finansieringen av den kostnadssprekken som nå er synliggjort på E6?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 87 (2006-2007) om utbygging og finansiering av E6 på strekningene Gardermoen (Hovinmoen) – Dal og Skaberud – Kolomoen i Akershus og Hedmark, jf. Innst. S. nr. 21 (2007-2008), har Stortinget tatt stilling til finansieringsopplegg for disse strekningene. St.prp. nr. 87 gir i tillegg en foreløpig orientering om finansieringsopplegget for den samlede strekningen, dvs. for de resterende strekningene Dal – Minnesund og Minnesund – Skaberud. Det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til kostnader på de gjenstående strekningene, spesielt knyttet til strekningen langs Mjøsa, jf. St.prp. nr. 87.

Det har vært Samferdselsdepartementets forutsetning at et endelig finansieringsopplegg skal presenteres når nødvendige avklaringer foreligger på samtlige strekninger, dvs. når det foreligger vedtatte reguleringsplaner og det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslag og styringsunderlag (KS2) for de resterende delstrekningene. Jeg viser i den forbindelse til St.prp. nr. 87 kap. 8.