Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:941 (2007-2008)
Innlevert: 14.04.2008
Sendt: 14.04.2008
Besvart: 21.04.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): I følge oppslag i Fiskeribladet 8. april var det tidligere en differensiering av maksimalkvotene i åpen gruppe, slik at kystbåten "Sjohav" og to andre større båter på gruppe 2 kunne ta en større torskefangst. Denne muligheten er i følge oppslaget fjernet slik at årets torskefangst innebærer en halvering.
Hva er bakgrunnen for endringen i forhold til differensiert kvantum, og vil Regjeringen se på muligheten for opprykk eller andre tiltak som kan avbøte situasjonen?

Begrunnelse

Fiskeribladet beskriver 8. april situasjonen til kystbåten "Sjohav" som er en av tre båter i landet på denne størrelsen som er tvunget til å fiske en liten sjarkkvote på gruppe to.
Fisker Edd Emil Sjo og hans mannskap har vært henvist til å fiske på gruppe to i 17 år uten mulighet til opprykk og i Hordaland er det heller ikke fiskekvoter å få kjøpt.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Kvotene på torsk i åpen gruppe er fortsatt differensierte, men nåværende regulering er et resultat av at departementet fra og med 2007 besluttet å jevne ut kvotene for å fjerne stimuli til å sette større fartøy inn i dette fisket. Kvotene er derfor lik for alle fartøy over 10 meter.

Kvoter for fartøy som har adgang til å delta i fisket etter torsk i åpen gruppe i 2007/2008:

Største lengde Fartøykvote 2007 Maksimalkvote fra 27/3 2007 Fartøykvote 2008

Under 8 m 11,0 tonn 17,3 tonn 10 tonn

8 – 9,99 m 15,4 tonn 24,2 tonn 14 tonn

Over 10 m 17,6 tonn 27,7 tonn 16 tonn

Som en ser av tabellen ovenfor ble det for fartøy i åpen gruppe (gruppe II) gitt refordeling 27. mars 2007. Kvotetillegget ble gitt som en maksimalkvote. For ”Sjohav” medførte dette en kvoteøkning fra 17,6 tonn til 27,7 tonn rund vekt. Maksimalkvotetillegg blir gitt under forutsetning av at fisket kan stoppes når gruppekvoten er beregnet oppfisket.

Fisket i åpen gruppe ble imidlertid ikke stoppet i 2007 og ved årets utgang var gruppekvoten overfisket med 1 718 tonn. Departementet har derfor valgt en noe strammere kvoteregulering i 2008, og fartøykvoten for ”Sjohav” og tilsvarende fartøy har blitt redusert fra 17,6 tonn i 2007 til 16 tonn i 2008.

Årets utvikling i fisket med stor deltakelse og gode fangster har ikke gitt grunnlag for å gi kvotetillegg i åpen gruppe.

Videre vil jeg understreke at det kvantum som er satt av til åpen gruppe, etter råd fra næringen, ført og fremst skal komme små fartøy med få andre driftsmuligheter til gode. Kystfartøyet ”Sjohav” med største lengde på 21,3 m har i 2008 følgende kvotegrunnlag:

Kvote i adgangsbegrensede fiskerier:

norsk vårgytende sild 2 808,0 tonn

nordsjøsild 104,0 tonn

makrell 65,4 tonn

sei 547,5 tonn

Fisket etter torsk i åpen gruppe:

torsk 16,0 tonn

Denne opplistingen viser at ”Sjohav” har et betydelig kvotegrunnlag i adgangsbegrensede fiskerier. Jeg anser det derfor ikke som nødvendig, verken fordelingsmessig eller driftsøkonomisk, at fartøy i samme gunstige situasjon som ”Sjohav” også skal gis deltageradgang i lukket gruppe i fisket etter torsk.

Ved etablering av de ulike deltagerbegrensede gruppene er det tidligere aktivitet i de ulike fiskeriene som er lagt til grunn. ”Sjohav” har hatt sin hovedaktivitet knyttet til pelagisk fiske i sør, og har derfor hele fire deltageradganger. At fartøyet ikke har deltageradgang i torsk i nord skyldes at fartøyet har hatt begrenset aktivitet i dette fiskeriet. For slike fartøy gir åpen gruppe likevel en mulighet til å fiske et begrenset kvantum torsk.

Det er også i år fritt fiske på sei og hyse med konvensjonelle redskaper. Der er med andre ord store fiskemuligheter som ”Sjohav” og andre kan benytte seg av hvis man ønsker det.