Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:948 (2007-2008)
Innlevert: 14.04.2008
Sendt: 14.04.2008
Besvart: 21.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Økt trafikk til og fra Flesland flyplass ser ut til å medføre økte støyplager for beboere syd for flyplassen. Flykorridorer over hhv. Milde og Herøy brukes i større grad enn før, og det er også klaget over at fly går for lavt over disse områdene. Jeg viser også til at Bergen kommune arbeider med planer om å etablere nytt friluftsområde på Herøy.
Vil statsråden ta et initiativ for å få Avinor til å endre flykorridorene samt gjennomføre andre tiltak for å minske flystøyen i området over Milde og Herøy?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Generelt vil jeg først nevne at luftfartsloven i hovedsak gir to lovmessige grunnlag for luftfartsmyndighetenes håndtering av støy ved flyplasser. For det første kan det i henhold til konsesjonsreglene for landingsplasser fastsettes konsesjonsvilkår om blant annet støy. Luftfartstilsynet har opplyst at konsesjonen for Bergen lufthavn, Flesland ble fornyet 25. april 2006. I konsesjonsvilkårene står følgende: ”Konsesjonshaver har ansvar for å utarbeide inn- og utflygingstraséer i samarbeid med lokale myndigheter”. Dette vilkåret er et standardvilkår som står i de aller fleste av Avinors konsesjoner for flyplassdrift.

Luftfartstilsynet har opplyst at støy er et sentralt moment i vurderingen av hvorvidt man skal gi en konsesjon. Ved søknad om konsesjon må det som en del av søknaden innleveres støyberegninger utarbeidet i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer (T-1442) basert på de traseer som tenkes anvendt samt forventet trafikkvekst. For høringsinstanser som kommune og fylkesmann vil en slik støyrapport være sentral også i planleggingen og disponeringen av omkringliggende arealer. Ved avgjørelsen om konsesjon skal gis, vil disse lokale myndighetenes anbefaling som oftest være avgjørende.

For det andre gir luftfartsloven hjemmel til å fastsette forskrift om inn- og utflygingstraséer og prosedyrer. Dette er kun gjort for Oslo lufthavn, Gardermoen. Luftfartstilsynet viser til at støyregulering ved forskrift er et svært ressurskrevende og lite dynamisk virkemiddel, sett i forhold til alternativet som er å sette konkrete vilkår ved tildeling av konsesjon.

I tillegg kan nevnes at Avinor selv utarbeider inn- og utflygingsprosedyrer ved sine lufthavner. Prosedyrene skal tilfredsstille internasjonale krav og skal godkjennes av Luftfartstilsynet. Prosedyrene dreier seg i utgangspunktet om å beregne sikre inn- og utflygingsmåter der man tar hensyn til forhold på lufthavnen og i terrenget omkring, navigasjonshjelpemidler og flyenes egenskaper. Fokuset her er imidlertid sikkerhet.

Regelverket knyttet til konsesjon, inn- og utflygingstraséer og prosedyrer er i første rekke rettet mot innehaver av lufthavnen. Innehaver av lufthavnen må således følge gjeldende regelverk på dette området.

Avinor har opplyst at flykorridorer og flytraséer for Bergen lufthavn, Flesland ikke er endret vesentlig de siste 10 år. Økt trafikk gjør at aktuelle traséer brukes hyppigere enn før. Avinor opplyser videre at støybildet imidlertid ikke har endret seg proporsjonalt med trafikkøkningen, blant annet på grunn av utviklingen av mer støysvake fly. Avinor har også opplyst at hvilke traseer som blir brukt, er avhengig av værforhold og hvilken ”bane” som er i bruk på lufthavnen.

Avinor har videre opplyst at de på lufthavnen i Bergen har forståelse for at naboene i syd er plaget av støy og at de tar dette på alvor. De opplyser at de har satt i gang følgende tiltak:

- Beboere og helsevernetaten i Bergen kommune er blitt invitert til lufthavnen for dialog om forholdene.

- Det er utarbeidet nye støyforebyggende regler for Flesland. Disse blir gjort gjeldende fra 8. mai 2008. Avinor har opplyst at følgende endringer vil bli gjort gjeldende for flyging sør for lufthavnen

- Sluttinnlegget ved visuell innflyging med fly med maksimal vekt mer enn 7000 kg økes med 500 fot, fra 1500 fot til 2000 fot.

- Ved avgang og sving mot vest er det gitt en høydeøkning på 800 fot. Sving mot vest påbegynnes i 1500 fot, mot tidligere 700 fot.

- Det er ikke tillatt med skole- og treningsflyging i perioden 2100 – 0600 eller på søn- og helligdager. Tidligere var det ikke begrensning på helligdager.

Jeg har forståelse for at støy kan være plagsomt og jeg håper at tiltakene ved Bergen lufthavn, Flesland vil bedre forholdene for naboene.