Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:949 (2007-2008)
Innlevert: 15.04.2008
Sendt: 15.04.2008
Besvart: 22.04.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): En fisker i en nordlandskommune har båten sin registrert i en kommune hvor han også eier en leilighet han bebor når han ikke tar sin døgnhvile om bord.
Mener finansministeren det er riktig regelforståelse at fiskeren da registreres som bosatt i en helt annen kommune, nemlig der hvor hans kone arbeider, samt eier og bebor sitt eget husvære?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg legger til grunn at du med ”registreres som bosatt” tenker på bostedsregistrering i folkeregistret.

Reglene for hvor i Norge en person skal registreres som bosatt følger av folkeregistreringsforskriften kapittel 5 og 6. Hovedregelen er at personer registreres som bosatt der de regelmessig tar sin døgnhvile, det vil si det stedet hvor personen tar nattesøvnen eller tilsvarende. Det er ikke uvanlig at personer tar døgnhvilen skiftevis på to eller flere steder. Disse skal i utgangspunktet regnes som bosatt på det stedet hvor de tar sin overveiende døgnhvile. Døgnhvileregelen er kjernen i bostedsbegrepet i folkeregisterregelverket.

Vesentlige unntak gjelder imidlertid dersom personen har felles hjem med ektefelle eller barn, eller har eget hjem, uten å ha sin overveiende døgnhvile der.

Ektefeller regnes som bosatt der de har opprettet sitt felles hjem. Det felles hjem er den bolig hvor ektefellene til sammen tar sin overveiende døgnhvile. Hvorvidt det er opprettet et felles hjem, er ikke alltid enkelt å vurdere, og må derfor bero på en konkret vurdering. Med felles hjem vil situasjonen ofte være at en av ektefellene har langt mindre døgnhvile der enn andre steder, typisk ved pendling og andre lange arbeidsfravær. Likevel anses dette hjemmet som det registreringsmessige bostedet. At ektefellene disponerer hver sin bolig, er ikke tilstrekkelig for å slå fast at de ikke har opprettet et felles hjem. Det forutsettes i tilfelle også at de til stadighet bor hver for seg.

Sjøfolk og andre som på grunn av sitt yrke ikke kan ta sin døgnhvile noe bestemt sted, regnes som bosatt der de har sin familie eller der de av andre grunner må sies å ha sin bostedsmessige tilknytning.

For pendlere som på grunn av sitt arbeid må ta døgnhvile utenfor hjemmet, gjelder det egne bostedsregler. Hvor pendleren skal ansees bosatt, avhenger blant annet av pendlerens sivilstand, hvorvidt vedkommende har barn og om boligene regnes som selvstendige eller uselvstendige. Dersom pendleren har felles hjem med ektefellen, regnes han eller hun som nevnt som bosatt der.

Slik faktum er beskrevet i den konkrete saken du viser til, er den angitte registrering antakelig riktig dersom ektefellene ikke anses å leve atskilt, og mannen besøker kona i hennes bolig oftere enn hun besøker ham i hans bolig. Ektefellene har da mest felles døgnhvile i konas bolig. Jeg kan ikke gå nærmere inn i saken, idet det er skattekontoret som må ta stilling til registreringen på bakgrunn av alle fakta i saken.