Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:952 (2007-2008)
Innlevert: 16.04.2008
Sendt: 17.04.2008
Besvart: 24.04.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Ifølge NTB 13. april 2008 foreslår EUs miljøkommisær Stavros Dimas å innføre importforbud på selprodukter.
Hva gjør utenriksministeren for å ivareta den norske selnæringens interesser?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: På grunnlag av en anmodning fra Europaparlamentet har spørsmålet om et mulig europeisk forbud mot handel med og bearbeiding av selprodukter vært under vurdering av Europa¬kommisjonen det siste halvannet år. Samtidig har flere EU-land (Belgia og Nederland) innført, eller overveier å innføre (blant andre Italia og Tyskland) et slikt forbud på nasjonalt grunnlag. Begrunnelsen har gjennomgående vært dyrevern-hensyn, basert på påstander om inhumane fangstmetoder.

Som ledd i en utredning av sakskomplekset har Kommisjonen bestilt en studie om avlivningsmetodene i selfangsten fra EFSA, det europeiske tilsynet for matsikkerhet. Norske representanter har bidratt med materiale til rapporten og i utformingen av konklusjonene. EFSAs rapport støtter i det alt vesentligste opp om de norske synspunktene når det gjelder måten fangsten gjennomføres på. Videre har Kommisjonen bestilt en studie om sosiale og økonomiske følger av et evt. forbud fra et dansk konsultentselskap. Også her har norske representanter bidratt (Konklusjonene i denne studien er ikke offentliggjort).

Regjeringens oppfatning er at et slikt forbud strider mot fellesskapets og medlemsstatenes WTO-forpliktelser, at det savner en miljømessig begrunnelse og at det hviler på feilaktige påstander om jaktmetodene. Dette ble for over et år siden påpekt i et brev til miljøkommissær Dimas, og har siden vært fremholdt i møter med forskjellige representanter for Kommisjonen. Saken angår også kommissærene for handel, for helse og forbrukervern, og for fiskeri. Norges syn har også vært fremført i møter med medlemmer av Europaparlamentet og i Europarådet. Norges ambassader og utsendte eksperter og myndighetsrepresentanter har gjort tilsvarende syn gjeldende overfor de berørte myndighetene i de fire landene som har gjennomført eller overveier å innføre nasjonale forbud.

Bærekraftig flerstandsforvaltning er en lang og sentral linje i norsk forvaltningspolitikk. Saken gis derfor høy prioritet, og vil tas opp med Komisjonen på høyt nivå. Sakens uheldige presedensskapende virkning for handel i produkter fra bærekraftig høsting vil vektlegges.

I WTO har Norge tatt opp saken i alle møter i Komitéen for tekniske handelshindre (TBT-komitéen) siden den først kom opp i mars 2006. Fra norsk side har vi pekt på at lovforslagene ikke er basert på vitenskapelig grunnlag slik forpliktelsene under TBT-avtalen tilsier og vi har forbeholdt oss retten til å forsvare våre handelsmessige rettigheter under WTO.

Norge har samarbeidet tett med Canada i WTO. I arbeidet overfor EU og de aktuelle medlemsstatene har vi også samarbeidet med andre land med sammenfallende interesser.