Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:953 (2007-2008)
Innlevert: 16.04.2008
Sendt: 17.04.2008
Besvart: 25.04.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Frydenberg rehabiliteringssenter ikke legges ned, stikk i strid med NAVs sentrale og politiske myndigheters forutsetninger?

Begrunnelse

Frydenberg Rehabiliteringssenter er et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringstilbud som er rettet mot sykmeldte som trenger bistand for å gjenoppta eller øke sin deltakelse i arbeidslivet.
NAV har sentralt inngått to forskjellige avtaler med Frydenberg Rehabiliteringssenter innenfor området arbeidsrettede tjenester, døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering (landsdekkende) og oppfølgingstjenester (for Buskerud) Avtalene har en varighet på 1+1+1 år.
Frydenberg har i dag ikke andre avtaler enn de som er inngått med NAV. Det er faglig sett en styrke å konsentrere alt om en type tilbud, men samtidig gjør det dem sårbare hvis avtalen ikke gir det belegget som er kalkulert inn i pristilbudet. Man beregner inn lite overskudd og har dermed også lite å gå på økonomisk. Status er at NAV pt. ikke bruker mer enn ca 5 plasser per kurs. Det har vært en massiv info til alle NAVs kontor i Oslo, Akershus og Østfold, men der sies det på lokalt nivå at dette tilbudet ikke skal brukes. Frydenberg har sammen med flere andre private rehabiliteringsinstitusjoner bedt om et møte med NAV drift og utvikling, men dette blir ikke imøtekommet. Situasjonen er kjent for politisk ledelse i AID, men ingenting har skjedd. En viktig forutsetning for at vi skal lykkes i arbeidet med å rehabilitere og tilbakeføre innsatte i norske fengsel, er at denne type tilbud brukes og at justiministerens løfter på vegne av hele Regjeringen også gir seg utslag i at statsråder med det konstitusjonelle ansvaret bidrar slik at vi kan ha håp om at den såkalte tilbakeføringsgarantien for innsatte blir en garanti med et reellt innhold.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Frydenberg rehabiliteringssenter på Modum har inngått avtaler med Arbeids- og velferdsetaten om døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering (landsdekkende) og oppfølgingstjenester knyttet til ordningen med tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte (”Raskere tilbake”). Avtalene er basert på en anbudskonkurranse etter regelverket for offentlige anskaffelser. Arbeids- og velferdsdirektoratet bekrefter at kurs ved Frydenberg rehabiliteringssenter har større kapasitet enn faktiske henvisninger.

For arbeidsrettede rehabiliteringstjenester som døgntilbud har Arbeids- og velferdsetaten inngått landsomfattende rammeavtaler med 15 leverandører, totalt i størrelsesorden 190-200 døgnplasser for 4 ukers opphold. Avtalene går ut 1. september 2008 og kan forlenges i 1+1 år. Frydenberg er den av de 15 leverandørene med flest plasser (24).

På landsbasis har henvisningene til tjenestene økt raskt de siste månedene. Det er totalt henvist 482 personer til døgntjenestene per 31. mars (128 personer i 2007 og 354 i 2008). Det er imidlertid fortsatt slik at det er inngått rammeavtaler med større kapasitet enn faktiske henvisninger. Det bør i den forbindelse tas i betraktning at avtalene om døgnbaserte tilbud ble inngått sent høsten 2007. Erfaringsvis tar det noe tid å trappe opp nye tjenester. I tillegg var tilbudene nye og det er stor usikkerhet om størrelsen av behovet for tjenestene. Arbeids- og velferdsetaten opplyser videre at en ikke overfor leverandørene har garantert at det vil kunne fylles på med brukere opp til den oppgitte kapasitet, noe det også skal ha blitt godt informert om under forhandlingene med leverandørene.

Vi forventer at helse- og rehabiliteringstjenester i Arbeids- og velferdsetatens regi øker i tiden fremover, slik at kapasiteten hos tilbydere utnyttes mer. Samlet for dag- og døgnbaserte tilbud er det en god vekst i 2008 i forhold til 2007. Det døgnbaserte tilbudet startet opp med henvisninger i desember 2007 og har ligget på et jevnt nivå. Departementet har tatt kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet om oppfølging av døgntilbudet. En vil videre drøfte utformingen av konkurransegrunnlag for framtidige anskaffelser. Arbeids- og velferdsetaten vil i arbeidet med ”Raskere tilbake” legge vekt på å ha en tett oppfølging av avtaler med leverandører. I den forbindelse er Arbeids- og velferdsetaten bedt om å ta kontakt med Frydenberg rehabiliteringssenter.

Jeg har forståelse for at systemet kan oppleves som lite forutsigbart for enkelte tilbydere, ettersom leverandørene pådrar seg faste kostnader selv om de etter avtalen ikke har noen garanti for at plasser faktisk vil bli benyttet. Det vil imidlertid ikke være i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser å endre vilkår for enkelte leverandører i forhold til konkurransegrunnlaget, og det er derfor ikke mulig å nå endre vilkårene verken for Frydenberg eller for andre leverandører. Jeg minner også om at det gjennomføres en bred evaluering av Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester, der sluttrapport vil foreligge våren 2009.