Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:954 (2007-2008)
Innlevert: 16.04.2008
Sendt: 17.04.2008
Besvart: 24.04.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): En mann har fått forlovelsesopphold i Norge med sin forlovede, opprinnelig en flyktning fra Karen-folket i Burma. De ønsker å gifte seg. Så viser det seg at vigsel ikke kan foretas på grunn av manglende identifikasjonspapirer. Dette til tross for at de dokumentene mannen har var tilstrekkelig for å få forlovelsesopphold (forlovelsesdokument, identifikasjonspapirer som ble benyttet under flyreise og ankomst til Norge).
Fungerer da ordningen med forlovelsesoppholdet etter intensjonen, og hvordan kan dette problemet løses?

Begrunnelse

Jeg ber ikke statsråden gå inn i en enkeltsak. Eksemplet er benyttet for å vise en problemstilling som gjelder flere par og jeg håper statsråden vil se problemstillingen. Jeg stiller meg uforstående til at dokumenter som gir opphold og arbeidstillatelse (dersom giftemål foretas innen 6 mnd.) ikke er tilstrekkelige til at vigsler kan foretas. I tilfeller hvor mennesker kommer fra land som Burma, vil det heller ikke være mulig å fremskaffe pass/fødselsdokumenter så lenge Burmas nåværende styre fortsetter. Nå går også tiden, og mannen risikerer å måtte reise ut av landet fordi et giftermål ikke vil bli godkjent fordi han ikke har et personnummer.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Vilkåret for å få en oppholds- eller arbeidstillatelse for søkere som skal inngå ekteskap med en person med fast opphold i Norge, er at begge parter er over 18 år og at det dokumenteres at det ikke foreligger hindringer for inngåelse av ekteskap. I tillegg må de generelle krav i utlendingsregelverket være oppfylt, herunder krav til opplysninger og dokumentasjon vedrørende identitet. Når vilkårene foreligger, kan Utlendingsdirektoratet utstede en såkalt ”forlovedetillatelse”.

Det tilligger imidlertid ikke Utlendingsmyndighetenes ansvarsområde å ta stilling til om søkerne har de nødvendige dokumenter for å inngå ekteskap. For at vigsel skal kunne skje, må vigselsmyndighetene foreta en selvstendig prøving av ekteskapsvilkårene på vigselstidspunktet. Ut fra det faktum at det her skjer to selvstendige vurderinger av forvaltningsmyndigheter med ulike ansvarsområder, kan det forekomme tilfeller hvor vilkårene for tillatelse til Norge er oppfylt, men hvor vilkårene for inngåelse av ekteskap likevel ikke er oppfylt.

Når det er sagt, ser jeg at det ikke er ønskelig med en situasjon hvor Utlendingsdirektoratet i mange saker innvilger oppholdstillatelse med tanke på inngåelse av ekteskap i Norge, uten at vigselsmyndighetene anser at ekteskapsvilkårene er til stede. Departementet vil derfor be Utlendingsdirektoratet undersøke problemstillingen nærmere og om det er grunn til å iverk-sette tiltak.