Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:955 (2007-2008)
Innlevert: 17.04.2008
Sendt: 17.04.2008
Besvart: 28.04.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Jeg har i vedlagte begrunnelse listet opp noen sitater fra St.prp. 32 (2006-2007) om vern av villaksen og Innst. 183 (2006-2007) i samme sak. Jeg har merket meg at de skisserte tiltak for fangstbegrensing i elv som stortingsflertallet og Regjeringen gikk inn for i denne sammenheng i stor grad er tilfredsstillende implementert. Jeg kan imidlertid ikke se at arbeidet med reduksjon i sjølaksefisket på samme måte er fulgt opp.
Hva vil Regjeringen foreta seg for å følge opp egne og Stortingets ønsker?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 183 (2006-2007) finnes følgende formulering: "Komiteen mener, i likhet med Regjeringen, at det er nødvendig å legge begrensninger på fiske av blandede bestander - også i sjø. Komiteen er kjent med at det flere plasser foregår kilenotfiske på blandede bestander." I Regjeringens St. prp 32 (2006-2007) om Vern av villaksen står det følgende: "Fiske på blandede laksebestander er uheldig fordi det ikke gir mulighet til å skjerme svake laksebestander som trenger beskyttelse. De aller fleste sjøfiskerier er fiskerier på blandete bestander .... I sjølaksefiske er det derfor som regel tilnærmet umulig å unngå beskatning av fisk fra truede og sårbare bestander." Videre: "Departementet mener at krokgarnfisket bør fases ut også i Finnmark. I den forbindelse vil det bli lagt opp til en overgangsperiode som vil gi de berørte fiskerne tilstrekkelig tid til å gå over til fiske med kilenøter."

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg mottok 6. mars Direktoratet for naturforvaltnings anbefalinger til nye reguleringer i sjølaksefisket.

Anbefalingene er forankret i St.prp. nr. 32 (2006-2007) om vern av villaksen, Stortingets føringer, faglige råd fra Det internasjonale råd for havforskning og retningslinjer for forvaltningen utarbeidet av den Nordatlantiske laksekonvensjonen NASCO.

Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet har avgitt uttalelser i saken, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har også fremmet synspunkter. Det arbeides nå med sikte på en avklaring av et nytt reguleringsregime. I tillegg har Direktoratet for naturforvaltning fått i oppdrag å utrede en mulig konsesjonsordning for sjølaksefisket.