Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:956 (2007-2008)
Innlevert: 17.04.2008
Sendt: 17.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Vil Regjeringen legge til rette for å skyte elektromagnetisk seismikk i Nordland VII og Troms II utenfor den perioden Fiskarlaget med flere har bedt om at det ikke skal skytes akustisk 2D og 3D seismikk?

Begrunnelse

Norges Fiskarlag og FHL har bedt om at det ikke vil bli skutt seismikk i havområdene nord for Vesterålen (Nordland VII og Troms II) utenom tidsrommet juli pluss en uke før og en uke etterpå. Regjeringen har ifølge fiskerimedia gitt uttrykkk for at dette ønsket ville bli fulgt. Nå kan det imidlertid tyde på at dette ønsket ikke vil bli fulgt og at akustisk 2D og 3D seismikk vil bli skutt også utover denne perioden. På grunn av den sene politiske avklaringen før sesongen 2007 er det naturlig å anta at det behøves en viss progresjon i seismikkskytingen i 2008. En unødvendig konflikteskalering med de andre næringene som driver i området er imidlertid heller ikke petroleumsinteressene tjent med. Dette kunne imidlertid vært løst ved at det ble skutt akustisk seismikk i de periodene det ikke foregår kommersielle fiskerier i områdene. Så kunne man skyte elektromagnetisk seismikk i de periodene det foregikk fiske. Det er kjent at akustisk seismikk har en skremmende effekt på både blåkveite, torsk og andre fiskeslag. Samtidig har blant andre firmaet EMGS gjennomført forsøk som viser at deres elektromagnetiske seismikk IKKE skremmer fisk. Dette må også sees i sammenheng med at der fiskerne i noen grad får en kompensasjon, får ikke fiskemottakene og de ansatte der noen form for kompensasjon. Sammenholder en dette med at flere av fiskemottakene i august og september henter en stor del av råstoffet fra blåkveitefisket langs Eggakanten burde det være et vektig argument for å vurdere andre teknologier.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Det er i dag ingen alternativer til seismikk som metode for å kartlegge undergrunnen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i områdene kalt Nordland VII og Troms II. Med seismikk menes at luftkanoner sender ut høykomprimert luft som genererer trykkbølger. Trykkbølgene reflekteres i undergrunnen og fanges opp i en eller flere kabler som slepes etter det seismiske fartøyet. Det er kun slik metodikk som kalles seismikk.

Elektromagnetiske undersøkelser brukes i dag som et supplement til seismikk for å bestemme hvilken væskefase (olje, vann) en har i undergrunnen. Metoden er relativt kostbar og krever vanligvis at man har kjennskap til geologien i det området hvor undersøkelsen skal utføres. Det er også mulig å foreta mer regionale elektromagnetiske undersøkelser ved hjelp av fly, men denne metoden er ikke å regne som et alternativ for Oljedirektoratet (OD). Grunnen er at metoden ikke er tilstrekkelig utprøvd og at den ikke er akseptert av akademiske eller industrielle miljø. Felles for alle elektromagnetiske undersøkelser er at de kun fungerer som et supplement til seismikk, og at de har flere feilkilder. Metoden kan heller ikke brukes til å generere et kartmateriale av undergrunnen som er nødvendig for å forstå den petroleumsgeologiske problemstilling.

OD skal i sommer samle inn både 2D- og 3D-seismikk. Innsamlingen av 2D-seismikk er planlagt startet opp 15. mai og er planlagt avsluttet 14. september (fire måneder).

3D-seismikk er planlagt å starte opp 15. juni og er planlagt avsluttet 31. juli (seks uker).

OD har fått et innspill fra fiskerinæringen om at det var ønskelig å legge innsamlingen til juli måned pluss en uke på hver side, totalt seks uker. OD har på grunn av stort databehov ikke kunnet rette seg etter denne anbefalingen. 3D-seismikken vil riktignok bare foregå i seks uker, men 2D-seismikken vil måtte foregå over den ovenfor nevnte perioden for å få et datagrunnlag som er godt nok for å få foretatt en tilstrekkelig petroleumsgeologisk kartlegging. Den lange perioden skyldes hovedsakelig det faktum at det ble en redusert innsamling sommeren 2007. Hvis OD får samlet inn den 2D-seismikken som er planlagt i sommer, vil det trolig ikke være nødvendig med mer 2D-seismikk i dette området i regi av OD.

Et alternativ som kan brukes til å redusere tidsperioden er bruk av flere båter i samme område. Dette blir gjort ved at OD samler inn både 2D- og 3D-seismikk samtidig, men på grunn av interferens mellom de to båtene er det ikke mulig å optimalisere dette ytterligere enn det som nå er planlagt. Under innsamling av 2D og 3D vil båtene prøve å holde så stor avstand til hverandre som mulig.

OD har så langt det har vært mulig forsøkt å tilpasse seg den fiskeriaktiviteten som vil foregå i dette fiskeriintensive området. Oppstart er lagt til 15. mai for å skåne fiskeegg og larver. ODs seismikkfartøy vil holde en avstand på cirka 10 kilometer fra blåkveiteområdene under fiske, og vil være cirka 5 kilometer fra aktivt fiske, faste bruk og oppdrettsanlegg. I tillegg har OD valgt å avslutte innsamlingen i midten av september for å unngå å være i området når fiskeriaktiviteten erfaringsmessig trappes kraftig opp. OD vil ha en følgebåt tilstede på både 2D-innsamlingen og 3D-innsamlingen. Det vil være to fiskerikyndige med på begge innsamlingene. Disse vil gå døgnkontinuerlig på vakt.

Jeg vil understreke at regjeringen legger stor vekt på sameksistens mellom petroleums- og fiskerinæringen. ODs planlagte seismikkinnsamling stiller krav til gjensidig tilpasning mellom fiskeri- og seismikkaktivitet i den korte perioden hvor innsamlingen pågår. Begge parter må gjøre sitt beste for at OD får gjennomført undersøkelsene de er pålagt av Stortinget, slik at Stortinget har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag når forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet skal oppdateres i 2010. Jeg er trygg på at OD vil gjøre det de kan for å sørge for at fiskerivirksomheten i området påvirkes minst mulig av seismikkinnsamlingen.

Vi har likevel tett kontakt med fiskeriorganisasjonene om omfang og gjennomføring av innsamling av seismisk data frem til oppstart av innsamlingen. Nytt møte er avtalt 29. april 2008 med Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Norges Kystfiskarlag, Norges Fiskarlag og Fiskeri- og kystdepartementet om dette. Vår ambisjon er at innsamling av data skal skje i forståelse med fiskeriorganisasjonene.