Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:969 (2007-2008)
Innlevert: 21.04.2008
Sendt: 21.04.2008
Besvart: 06.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Det er stor misnøye i Karasjok pga. den måten Helse Nord har inngått kontrakt på i forbindelse med pasienttransport både internt i kommunen og kjøring til og fra behandlende instans utenfor kommunen. Dette har vært en svært uryddig prosess, og forholdet ble derfor klaget inn til KOFA (klageinstans for offentlige anskaffelser). KOFA har konkludert med at oppdragsgiver har begått regelbrudd og at dette har skjedd på urettmessig grunnlag.
Vil helseministeren sørge for at det ryddes opp i denne saken?

Begrunnelse

Drosjenæringa har innehatt anbudskontrakt for denne tjenesten i perioden 01.07.04-30.06.06. Denne har blitt prolongert periodevis frem til 15.05.07, i påvente av gjennomføring av ny konkurranse/tildeling av nye kontrakt(er). Etter 15.05.07 har drosjenæringa kun en oppgjørsavtale med Helse Finnmark (HF) for utførelse av/oppgjør for slik transport.
Sommeren 2006 utlyste HF anbudskonkurranse - som senhøstes samme år ble kansellert grunnet regelbrudd hos oppdragsgiver.
Etter dette overtok Helse Nord RHF (HN) det formelle ansvaret for gjennomføring av ny konkurranse.

Ny prosess - 1.gang:

31.01.07 utlyste HN anbudskonkurranse - som ble trukket tilbake grunnet regelbrudd hos oppdragsgiver.

Ny prosess - 2.gang:

22.02.07 utlyste HN anbudskonkurranse, som i mai ble ansett som mislykket - bl.a. grunnet manglende konkurranse. Underveis i prosessen ble konkurransegrunnlaget endret - noe som ble oppfattet som vesentlige endringer og dermed brudd på regelverket. Forholdet ble klaget inn for KOFA - en klagebehandling som tok flere måneder.
09.07.07 inviterte HN til konkurranse med forhandlinger. Invitasjonen gikk ut til alle med taxi- og turvognløyve i Finnmark - med en frist 03.09.07.
Før tilbudsfristen gikk ut, hadde KOFA ferdigbehandlet klagen og konkludert med at oppdragsgiver har begått regelbrudd som medfører at "ny prosess - 2.gang" skulle ha vært avlyst. Dette betyr at videreføring i form av konkurranse med forhandlinger skjedde på urettmessig grunnlag. Oppdragsgiver velger imidlertid allikevel å kjøre konkurransen videre.
I påfølgende periode avholdes ett forhandlingsmøte i oktober. HN ber om revidert tilbud fra de leverandører som er med i prosessen. Det var ingen øvrig dialog eller forhandling.
Den 12.12.07 bes leverandørene inngi et siste revidert tilbud pr. 19.12.07. Dette skjer etter at vedståelsesfrist pr. opprinnelige tilbud den 03.09. og revidert tilbud pr. 31.10. er passert.
I februar 2008 inngås kontrakt med leverandør i Karasjok. Hele det øvrige fylket står uten avtalepart.
Oppsummering:
HN har videreført en konkurranse som ifølge KOFA skulle ha vært avlyst.
I tillegg er det begått ytterligere regelbrudd ved å be om nytt tilbud etter at vedståelsesfrist er passert.
Kontraktsinngåelse i Karasjok har ikke skjedd i henhold til lov og forskrift om offentlig anskaffelse.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg har gjennom min styringsdialog med de regionale helseforetakene understreket viktigheten av at en overholder regelverket for offentlige anskaffelser. I foretaksmøtet for 2007 ble det overfor bl.a. Helse Nord RHF satt krav om at de skulle gjennomgå sine innkjøpssystemer og påse at nytt regelverk om offentlige anskaffelser er kjent og etterleves.

Når det gjelder denne konkrete saken, så har Helse Nord RHF informert meg om at det ikke medfører riktighet at tilbud er inngitt etter vedståelsesfristens utløp. Konkurransen i Finnmark var videreført som konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, dette i tråd med anskaffelsesforskriften. Underveis i anskaffelsesprosessen, fastslo Kofa i sak 2007/36 at konkurransegrunnlaget hadde vært gjenstand for vesentlige endringer. Den forutgående vurdering fra Helse Nord RHF var imidlertid at de endringer som var foretatt, ikke var av vesentlig karakter. Vurderingen var basert på kunnskap om markedet for denne type tjenester i Finnmark, og det forhold at samtlige leverandører var videre invitert til å delta i konkurransen.

Helse Nord ser imidlertid at prosessen kunne vært stanset, men mener at det foreligger reelle meningsmotsetninger som kun domstolen kan ta endelig stilling til. Helse Nord RHF mener at de i anskaffelsesprosessene så langt har lagt til rette for at både små og store tilbydere skal kunne ha mulighet til å delta i konkurransen. En naturlig konsekvens av anbudsutsetting er imidlertid at ikke alle kan vinne konkurransen, noe som derfor kan medføre endret leverandør av tjenestene.

Avtalen som er inngått i Karasjok starter å løpe 1. juni d.å. Det er således ingen erfaringer med transporttilbudet, og derved heller ikke grunnlag for å si noe om at det ikke er tilfredsstillende.