Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:960 (2007-2008)
Innlevert: 17.04.2008
Sendt: 17.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvilken holdning har statsråden til utbygging av små vindparker under 10 MW på arealer som ikke medfører behov for større inngrep, og hvilke muligheter ser statsråden for å få slike prosjekter raskere gjennom "konsesjonsmølla"?

Begrunnelse

Selskapet Solvind DA jobber med utbygging av mindre vindkraftverk under 10 MW. Ideen er å bygge små vindparker på arealer som ikke medfører behov for større inngrep, som er preget av menneskelig aktivitet, og hvor en unngår konflikter med biologisk mangfold. Typiske arelaer er industri- eller landbruksarealer. Prosjektene søkes realisert i samarbeid med gårdeiere eller i form av andelslag.
Små vindparker av denne typen kan i de fleste tilfeller kobles rett på det lokale strømnettet uten nettforsterkning og bidra til bedre å bedre kraftbalansen lokalt. Slike parker kan også bidra til å øke produktiviteten og verdiskapingen blant annet for jordbrukere som får dette som en kjærkommen ekstranæring.
I august 2005 søkte Solvind konsesjon for en vindpark på 2,4 MW i Hå kommune. De fikk svarbrev fra NVE hvor det ble lovt svar sommeren 2006. Snart to år etter denne fristen har de enda ikke mottatt svar på konsesjonssøknaden. Kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen har så langt vært positive til prosjektet. Solvind har inngått avtale med en leverandør om leveranse av møller med fastsatte priser fra 2006. I og med stadig økende stålpriser er dette en meget god avtale, men den utløper til sommeren.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: I Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg som ble fastsatt av OED og MD i 2007, legges det opp til en generell prioritering av større utbygginger konsentrert til avgrensede områder fremfor spredt utbygging av mindre anlegg. Dermed oppnås lavest mulig miljø- og samfunnskostnader per kWh. Lokalt kan enkeltturbiner og mindre vindkraftanlegg ha positive sider knyttet til energiforsyning og næringsutvikling. I nasjonal og regional sammenheng er slike anlegg av mindre betydning energimessig enn større vindkraftanlegg. Hensynet til landskap og støy gjør det også vanskelig med enkeltturbiner og småskalaanlegg ettersom de ofte plasseres nærmere bebygde områder. Mindre turbiner kan medføre mer støy enn større turbiner på grunn av høyere turtall. I hovedsak er det like tidkrevende å saksbehandle et lite prosjekt som et større prosjekt.

Når det gjelder andre miljø- og samfunnsinteresser vil i hovedsak de samme tema være relevante uavhengig av størrelsen på anleggene. Vi har derfor en grundig konsesjonsbehandling hvor det i de fleste prosjekter gjøres justeringer og settes krav om avbøtende tiltak, for eksempel av hensyn til landskapstilpasning eller biologisk mangfold. Dette har avgjørende betydning for hvilke miljøvirkninger eller andre konflikter som utbyggingen vil medføre.

I mange tilfeller er flere vindkraftprosjekter meldt eller omsøkt i samme region. Enkelte av søknadene NVE har mottatt er dessuten gjensidig utelukkende, enten på grunn av overlappende arealbruk eller begrenset nettkapasitet i området. For å styrke beslutningsgrunnlaget i områder med flere prosjekter, er det innført samordnet konsesjonsbehandling av vind- og nettprosjekter i utvalgte regioner. Behovet for å vurdere sumvirkningene av flere prosjekter i sammenheng er uavhengig av prosjektenes størrelse.

Problemstillingene knyttet til konsesjonsbehandling av små og større vindkraftanlegg er i hovedsak sammenfallende. Det har derfor ikke vært vurdert som hensiktsmessig med forskjellig behandling av anlegg med ulike størrelser. OED vil i tiden fremover gå gjennom konsesjonssystemet for å sikre at gode prosjekter blir raskt og effektivt behandlet. Svært små anlegg med spenning under 1 kV som ikke transformeres opp for å tilknyttes distribusjonsnettet, er derimot ikke konsesjonspliktige etter energiloven. Slike anlegg behandles normalt av kommunen som byggesak.