Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:961 (2007-2008)
Innlevert: 17.04.2008
Sendt: 17.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Undertegnede viser til at kuttene ved Åsgård psykiatriske tilbud underlagt UNN ligger an til å være på 10 millioner kroner. UNN uttaler selv at de beklager at de bryter med intensjonene i opptrappingsplanen.
Deler statsråden UNNs vurdering av at kuttet ved Åsgård ikke er i tråd med intensjonene i opptrappingsplanen for psykiatri, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å påse at intensjonene i planen blir ivaretatt?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at kuttene ved Åsgård psykiatriske tilbud underlagt UNN ligger an til å være på 10 millioner kroner. UNN uttaler selv at de beklager at de bryter med intensjonene i opptrappingsplanen. Dette ble også bemerket under en åpen høring for komiteen fra pårørendes organisasjon.
Videre vises det til brev sendt fra pasienter ved Åsgård til statsråden, der det står noe i den retning at "når plassene ved Åsgård forsvinner ut av vinduet følger pasientene etter". Dette er selvsagt en klar vurdering, fra de pasienter som vil bli berørt, sin side.
Undertegnede er bekymret for hvorvidt intensjonene i opptrappingsplanen for psykiatri blir fulgt opp, og mener det er beklagelig dersom en dårlig økonomisk situasjon for UNN får den konsekvens at planens intensjoner ikke blir ivaretatt.
Det er derfor viktig for undertegnede å få statsrådens vurdering av denne saken.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Helse Nord RHF har informert meg at omleggingen, som UNN nå skal gjennomføre, ikke vil gi en reduksjon av det samlede behandlingstilbudet til pasientene, men at tilbudet skal forandres ved å legge ned en korttidspost på Åsgård og omfordele arbeidsoppgavene til DPS-ene (distriktspsykiatriske sentra). Helse-Nord RHF informerer videre at nevnte omstilling innebærer en styrking av det desentraliserte tilbudet ved DPSene, som er bygget opp gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse(98-08). Helse Nord RHF opplyser videre at de vurderer omstillingen som å være i tråd med Opptrappingsplanens intensjoner om å utvikle et mest mulig desentralisert tilbud, der DPSene fungerer som basis i tilbudet, mens sykehusavdelingene skal ivareta spesialfunksjoner.

Jeg har i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2008 presisert at veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være større enn for somatisk sektor. Dette innbærer at psykisk helsevern er et satsningsområde.

Opptrappingsplanen for psykisk helse fullføres i år, men det gjenstår fremdeles et betydelig utviklingsarbeid som vil fortsette etter 2008. Desentralisering av tjenestetilbudet er et viktig ledd i arbeidet med å etablere en tjeneste som samsvarer med befolkningens behov. Sammen med satsningen på kommunale tiltak gjør DPSene

det mulig å skape et bedre og mer tilgjengelig tilbud nærmere der folk bor. Vi har

fremdeles utfordringer i forhold til å få på plass et godt nok tilbud med tilstrekkelig kompetanse ved alle DPSene. I oppdraget til de regionale helseforetakene for 2008 har jeg derfor spesielt bedt om at Distriktspsykiatriske sentre (DPS) må være faglig og bemanningsmessig i stand til å løse sine oppgaver, og at ressursfordelingen mellom sykehus og DPS må tilpasses oppgavefordelingen. Det er også nylig gitt ut en veileder fra Helsedirektoratet om hvordan DPSene skal arbeide. Sykehusavdelingene skal ivareta spissfunksjoner. Samtidig fortsetter vi å styrke lavterskeltilbud i kommunene, spesielt for barn og unge.

Jeg har tillit til at Helse Nord RHF følger opp styringssignaler om å bedre tilbudet til mennesker med psykisk lidelser i henhold til Opptrappingsplanen for psykisk helse, samt de årlige oppdragsdokumentene til de regionale foretakene.