Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:967 (2007-2008)
Innlevert: 18.04.2008
Sendt: 21.04.2008
Besvart: 29.04.2008 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Romerike politidistrikt har det politifaglige ansvaret for hovedflyplassen på Gardermoen. 25 pst. av politidistriktets budsjettmidler går til å betjene funksjoner på Gardermoen, bl.a. passkontroll, statsbesøk o.l., oppgaver som må sies å være av nasjonal karakter. Andre presserende politioppgaver på Romerike lider av dette fordi dette krever store ressurser.
Synes statsråden det er riktig at Romerike politidistrikt skal finansiere nasjonale oppgaver på landets hovedflyplass slik at dette går ut over det lokale politiarbeidet?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Denne regjeringen har økt politiets budsjetter med en halv milliard kroner i perioden 2006 - 2008. Antallet elever ved Politihøgskolen ble økt til 432 studenter i 2007. Det økte opptaket er videreført i 2008-budsjettet. Dette gjør vi både fordi vi forventer en stor avgang i årene fremover, men også fordi regjeringen vil styrke politiet slik at politireformens intensjoner oppfylles.

Politidirektoratet har fått i oppdrag å utrede politi- og lensmannsetatens utdannings- og bemanningsbehov, både når det gjelder politiutdannet personell og personell med annen utdanning, frem til 2015. Rapporten vil foreligge i juni 2008.

Politidirektoratet er departementets utøvende organ for planlegging og iverksetting av tiltak innenfor politiets virksomhet, herunder ressursfordeling, organisering og resultatoppfølging. Direktoratet fordeler politibudsjettet etter en ressursfordelingsmodell som benytter en rekke kriterier for å få en mest mulig riktig fordeling av budsjettet mellom politidistriktene. Direktoratet legger stor vekt på at fordelingskriteriene skal bidra til at det enkelte politidistrikt har en ressursandel i forhold til distriktets oppgaver og lokale forhold.

Når det gjelder Romerike politidistrikt fanger modellen også opp "særlige forhold" som tilsier styrket bemanning på grunn av at distriktet har ansvaret for hovedflyplassen. Det kan her nevnes at Romerike politidistrikt ved opprettelsen av Gardermoen lufthavn ble tilført 81 stillinger for å løse oppgaver knyttet til lufthavnen og grensekontrollen. I budsjettrammen til Romerike politidistrikt har Politidirektoratet fulgt opp dette, senest ved Politidirektoratets budsjettfordeling inneværende år.

Når det gjelder fordeling og disponering av ressurser til oppgaveløsninger i Romerike politidistrikt, er dette et ansvar som er delegert til politimesteren.

Jeg har tillit til at politimesteren foretar de nødvendige prioriteringer for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste.