Skriftlig spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:971 (2007-2008)
Innlevert: 21.04.2008
Sendt: 22.04.2008
Besvart: 25.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Helsepersonell har en ansvarsfull oppgave der det er nødvendig å være skjerpet, bevisst og edruelig til enhver tid slik at pasientenes interesser, helse og sikkerhet ivaretas på best mulig måte. Helsepersonellovens § 8 er klar når det gjelder inntak av alkohol eller rusmidler i arbeidstiden, men forskrift om prøvetaking ved mistanke om overtredelse og bestemmelser om forbud mot inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom før tjenestetiden begynner, mangler.
Vil statsråden vurdere innføring av slik forskrift?

Begrunnelse

Dessverre må vi gå ut fra at det forekommer tilfeller av rusmiddelmisbruk også blant helsepersonell. I disse yrkene er det spesielt farlig dersom utøverne er påvirket av rusmidler. Det er lettere å begå feil, glemme viktige beskjeder og få redusert bevissthet på viktige forhold.I tilfeller hvor rusmiddelmisbruket er synlig og gir seg utslag i forhold som lett kan konstateres og reageres mot er kanskje faren ikke så stor fordi det blir mulig å gripe inn i tide. Imidlertid forekommer det misbruk som ikke så lett lar seg påvise men som kan være minst like farlige. Dette gjelder kanskje særlig medikamentbruk hvor mistanken kan være til stede, men symptomene er mere usikre. I slike tilfeller kan det være nødvendig med testing for å få avkreftet eller bekreftet mistanken. I lov om helsepersonell er det åpnet for at den ansatte kan pålegges å avlegge blodprøve eller lignende prøver ved mistanke om overtredelse av første ledd, men forutsetningen er at det må foreligge en forskrift. Denne forskriften er, så vidt meg bekjent, ikke utarbeidet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som representanten Giltun viser til kan departementet med hjemmel i helsepersonellloven § 8 tredje ledd gi forskrift om at det skal kunne foretas prøvetaking ved mistanke om overtredelse av bestemmelsens forbud mot inntak av rusmidler i arbeidstiden, samt forskrift med bestemmelser om forbud mot inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom før tjenestetiden begynner.

Misbruk av rusmidler blant helsepersonell kan utgjøre en fare for pasientsikkerheten og kvaliteten i helsetjenesten, samtidig som dette også vil svekke tilliten til både helsepersonell og helsetjenesten. Tilsynsmyndighetene behandler hvert år flere tilsynssaker med utspring i rusmiddelmisbruk. Det er grunn til å anta at de sakene som avdekkes sannsynligvis bare viser en del av det misbruket som foregår.

I likhet med representanten Giltun er jeg derfor av den oppfatning at det kan være behov for bestemmelser om at det skal kunne foretas prøvetaking ved mistanke om rusmisbruk i arbeidstiden, samt bestemmelser om forbud mot inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom før tjenestetiden. Jeg har derfor ved brev av 12. mars 2008 bedt Statens helsetilsyn utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til slik forskrift innen 1. oktober 2008. Departementet vil, etter å ha mottatt utkastet til høringsnotat, foreta eventuelle justeringer før forslaget sendes på 3 måneders høring.