Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:973 (2007-2008)
Innlevert: 21.04.2008
Sendt: 22.04.2008
Besvart: 29.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden ta initiativ til å gjøre prøveordningen med samband Skutvik-Svolvær til en reell prøveordning, samt komme i møte de vel begrunnede bekymringer reise- og næringsliv i regionen har fremført, for eksempel ved å revurdere forslaget fra behandlingen av statsbudsjettet for 2008 om 2 daglige avganger i sommerhalvåret?

Begrunnelse

Fergesambandet Skutvik-Svolvær anses av reiselivsnæring, lokale myndigheter og øvrig næringsliv som en av hovedpilarene for å tiltrekke og beholde de muligheter reiselivet gir til hele Salten/Lofotregionen. I forbindelse med Lofast-åpningen ble det fra lokalt hold bedt om å opprettholde fergetilbudet i en prøveperiode. Utfallet ble at det fra 2008 gjøres en prøveordning med en avgang i døgnet på dette sambandet. En avgang i døgnet anses av nærings- og reiseliv som så utilstrekkelig at verdien som prøveordning er tvilsom.
Innovasjon Norge viser til at reiseoperatørene begynte salg av sine lofotprodukter allerede i 2006. Reaksjon fra de internasjonale turoperatørene er meget sterke og entydig negative, etter at disse ble kjent med endringene i fergerutene for sommeren ble klar i midten av mars. Nå planlegges programmene for 2009 og 2010, og turoperatørene ser ikke bort fra at Lofoten må tas ut av enkelte rundreiseprodukter. Reise- og næringsliv er sterkt bekymret for konsekvensene av det dårlige tilbudet, både den direkte virkningen for turistnæringen og for ringvirkningene i hele regionen.
Sambandet representerer mer enn bare samferdselsmessige hensyn, som en sentral brikke i regionens reiseliv og øvrige næringsliv. Det er derfor grunn til å se på sambandet som noe mer enn den snevre betydningen som transportrute.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg viser til at det er en stor utfordring å få til tilfredsstillende tilbud innenfor de tilgjengelige ressursene for de ferjesamband som er berørt av Lofast. Åpningen av Lofast har ført til behov for styrking av sambandet Bognes-Lødingen, samtidig som trafikkgrunnlaget i sambandet Melbu-Fiskebøl har blitt mindre. Jeg kan derfor ikke tilrå en utvidelse av tilbudet i sambandet Skutvik-Svolvær til to daglige seilinger i sommerhalvåret i prøveperioden. Det foretas en løpende evaluering av opplegget for Skutviksambandet og betjeningen av Skrova under prøveperioden, som det foreløpig er bestemt skal vare ut 2008. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering når erfaringene om trafikkbevegelsene er kartlagt for 2008. Jeg mener for øvrig at sambandet Bognes-Lødingen bør kunne være et tilfredsstillende alternativ til sambandet Skutvik-Svolvær for turer til Lofoten.

I opposisjonens forslag i Innst. S. nr. 13 (2007-2008) om to daglige seilinger i Skutviksambandet i sommerhalvåret var det for øvrig forutsatt at kostnadene ved et slikt tilbud skulle dekkes innenfor de tilgjengelige ressurser for de ferjesamband som er berørt av Lofast.

Dersom det kommer en henvendelse fra fylkeskommunen om å redusere tilbudet i andre samband for å styrke tilbudet i Svolvær-Skutvik, vil jeg vurdere det.

Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at ansvaret for driften av disse sambandene uansett skal overføres til fylkeskommunen 1. januar 2010.