Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:974 (2007-2008)
Innlevert: 21.04.2008
Sendt: 22.04.2008
Besvart: 02.05.2008 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden bidra til at studenter ved bachelorutdanningen i scenografi ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) får tildelt stipend basert på gjennomført kunstutdanning på lik linje med f.eks. tilsvarende studenter ved scenografiutdanningen ved Høgskolen i Østfold (HiØ)?

Begrunnelse

Etter det undertegnede har blitt gjort kjent med, får ikke studenter ved bachelorutdanningen i scenografi ved KHiO tildelt stipend ved gjennomført kunstutdanning. Dette til tross for at studenter som fullfører tilsvarende utdanning ved HiØ har rett til å få dette stipendet.
Scenografiutdanningen ved KHiO ble startet opp høsten 2005, og etter det undertegnede har blitt opplyst om omfattes derfor ikke utdanningen av gjeldende forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning (11.10.2002).
Det er p.t. fire avgangsstudenter ved scenografiutdanningen ved KHiO, og etter undertegnedes mening burde disse og kommende studenter ved utdanningen gis like vilkår som studenter ved tilsvarende utdanninger ved andre institusjoner.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning er opprettet for å lette overgangen til arbeidslivet for nyutdannede kunstnere i en etableringsfase. Ordningen omfatter kunstnere som er uteksaminert ved de utdanningsinstitusjoner som er spesielt oppregnet i forskriften. Følgende utdanningsinstitusjoner/linjer er oppregnet:

Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Statens kunstakademi (SKA)

Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Statens håndverks- og kunstindustriskole (SHKS)

- høgskolekandidat kunstfag

- hovedfag kunstfag

Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Statens balletthøgskole (SBHS)

Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Statens operahøgskole (SOHS)

Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Statens teaterhøgskole (STHS)

- instruktørlinje

Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling kunstakademiet

Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling for spesialisert kunst

- grunnstudium

- hovedfag

Kunstakademiet NTNU

Den norske Balletthøgskole

Norges Musikkhøgskoles høyere avdeling - diplomstudie i komposisjon, orkesterledelse og vokalutøving

Høgskolen i Østfold - Akademi for figurteater.

Innenfor teaterfeltet er det skuespiller- og scenografiutdanningen ved Akademi for figurteater ved Høgskolen i Østfold samt instruktørlinjen ved Kunsthøgskolen i Oslo som er inkludert. Forskriften var gjenstand for grundige drøftelser med kunstnerorganisasjonene før den ble vedtatt.

Forskriften må oppdateres, blant annet fordi institusjonene har endret struktur.

Departementet vil derfor gjennomgå forskriften. I den sammenheng vil det være naturlig å vurdere om forskriften bør utvides.