Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:975 (2007-2008)
Innlevert: 22.04.2008
Sendt: 23.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Vil statsråden ta initiativ til at departementene ved innkjøp av varer stiller krav om at leverandøren er tilknyttet en godkjent ordning for innsamling og gjenvinning?

Begrunnelse

Staten påvirker miljøet gjennom sin innkjøpspolitikk. Offentlige virksomheter kjøper varer og tjenester for over 200 mrd. kroner hvert år.
Næringslivet arbeider aktivt, gjennom etablerte returselskaper, med å gjennomføre myndighetenes krav om gjenvinning av brukt emballasje. Den største utfordringen ligger i å fange opp dem som i dag er gratispassasjerer og ikke bidrar i finansieringen slik at miljømessige hensyn og like konkurransevilkår ivaretas.
Dette kan løses ved at offentlig forvaltning ved innkjøp av varer stiller krav om at leverandøren er tilknyttet en godkjent ordning for innsamling og gjenvinning av emballasje.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Regjeringen vedtok i juni 2007 en handlingsplan for miljø- og samfunnsbevisste offentlige anskaffelser. Som et tiltak i handlingsplanen skal det utarbeides sett med miljøkriterier for noen utvalgte viktige innkjøpstyper. Formålet med kriteriene er å gi innkjøperne et enkelt og kvalitetssikret verktøy for å stille miljøkrav ved offentlige anskaffelser. Statlige enheter er gjennom tildelingsbrev pålagt å følge opp handlingsplanen og benytte miljøkriteriene.

Miljøkriteriene er utarbeidet av Panelet for miljøbevisste offentlige anskaffelser på oppdrag fra Miljøverndepartementet. Flere av kriteriene er overlevert til Miljø- og utviklingsministeren og meg, mens ytterligere kriterier er under utarbeiding. Se www.innkjopspanelet.no for mer informasjon om miljøkriteriesettene.

Miljømessig forsvarlig behandling av emballasje er viktig og miljøkriteriene inneholder derfor en standardformulering som skal inntas som kontraktskrav til leverandøren som får tildelt kontrakten.

Kontraktsvilkåret lyder: "Emballasje: Hvis norsk leverandør (produsent eller importør) benytter emballasje, skal det senest ved kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning med egen ordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig forsvarlig måte (Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende returordning)".

Kontraktskravet gjelder for norske leverandører siden det kan fremstå som en indirekte diskriminering eller begrensning på samhandelen å pålegge utenlandske leverandører et tilsvarende krav. Det er fordi det vil kunne være mer byrdefullt å oppfylle kravet ved et salg fra en utenlandsk leverandør enn fra en norsk leverandør som opptrer jevnlig i det norske markedet.

For norske leverandører sikrer kontraktskravet at emballasjen samles inn og får en forsvarlig sluttbehandling slik at hensynet til miljøet ivaretas. Kontraktsvilkåret pålegger ikke tilknytning til en godkjent returordning fordi det relevante er at emballasjen blir håndtert på en miljøvennlig forsvarlig måte, ikke hvem som håndterer emballasjen.

Departementene har i dag ordninger for håndtering av emballasje hvor noe av emballasjen blir hentet og håndtert av leverandørene selv, mens andre deler av emballasjen blir håndtert i departementenes felles miljøstasjon. Dette sikrer en forsvarlig miljøvennlig håndtering. Det felles utformede kontraktsvilkåret i miljøkriteriene vil sikre at leverandørene blir pålagt ansvaret og kostnadene ved håndtering av emballasjeavfallet.