Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:976 (2007-2008)
Innlevert: 22.04.2008
Sendt: 23.04.2008
Besvart: 25.04.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2007 å innføre fritak fra særavgiften på bensin og diesel for alternative drivstoff. Som eksempel på alternative drivstoff nevner Regjeringen i St.prp. nr. 1 (2006-2007) bioetanol, biodiesel, biogass, autogass (LPG), naturgass (CNG og NGL), hydrogen, hytan og elektrisitet.
Kan finansministeren bekrefte at GTL, slik som EcoFuel D2, er omfattet av det vedtatte avgiftsfritaket?

Begrunnelse

EcoFuel D2 er en syntetisk diesel basert på naturgass som er gjort flytende gjennom GTL-teknologi (Gas to Liquid). Drivstoffet kan brukes på alle dieselmotorer som erstatning for tradisjonell diesel. Ecofuel D2 gir en betydelig reduksjon i utslippene av CO2 sammenlignet med diesel, og partikkelutslippene blir betraktelig redusert selv uten partikkelfilter.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Avgrensningen av hvilke produkter som ilegges henholdsvis bensin- og autodieselavgift følger av særavgiftsforskriften. Bensinavgift ilegges foruten bensin, også blandinger der bensin utgjør hovedbestanddel. White spirit, kristall (krystallolje) og dilutin er derimot ikke omfattet. Autodieselavgift ilegges mineralolje, herunder parafin, fyringsparafin, gassolje, dieselolje og fyringsolje.

I omtalen av alternative drivstoff i St. prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts-, og tollvedtak fremgår det at det de siste årene har kommet en rekke alternativer til bensin og diesel på markedet. Bioetanol, biodiesel, biogass, autogass (LPG), naturgass (CNG og NGL), hydrogen, hytan og elektrisitet trekkes fram som eksempler. Dette er produkter som ikke dekkes av bensin- eller autodieselavgiften, og følgelig heller ikke er avgiftspliktige.

Som det fremgår videre i omtalen bør alle trafikanter på prinsipielt grunnlag betale avgift som tilsvarer de kostnadene de påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy, utslipp til luft og veislitasje. Det meste av kostnadene ved bruk av personbil er knyttet til ulykker, kø og støy. Dette er kostnader som i liten grad varierer med valg av drivstoff. I omtalen er vist til at det over tid vil kunne være nødvendig å avgiftsbelegge alternative drivstoff på linje med bensin og diesel, se St. prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts- og tollvedtak side 64 . Under henvisning til at regjeringen ønsker å stimulere til økt bruk av alternative drivstoff, slik at klimagassutslippene fra transportsektoren kan reduseres, la imidlertid ikke regjeringen opp til å avgiftslegge alternative drivstoff fra 2007.

Når representanten Gitmark hevder at Regjeringen i statsbudsjettet for 2007 innførte fritak fra særavgiften på bensin og diesel for alternative drivstoff, er dette derfor en noe unøyaktig gjengivelse av budsjettomtalen. Alternative drivstoff har gjennomgående ikke vært gjenstand for bensin- eller autodieselavgift, og regjeringen ønsket heller ikke å gjøre dette i budsjettet for 2007.

Som representanten Gitmark påpeker, er EcoFuel D2 en syntetisk diesel basert på naturgass. Spørsmålet om produktet er avgiftspliktig eller ikke, er etter det jeg får opplyst, til avklaring i Toll- og avgiftsdirektoratet. Før Toll- og avgiftsdirektoratet har avklart dette er det vanskelig for meg å si noe om den avgiftsmessige behandlingen av produktet.