Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:977 (2007-2008)
Innlevert: 22.04.2008
Sendt: 23.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen forsøker å fremstå svært offensiv på de fleste teknologiområder i energibransjen. Det er "gull" og "månelandinger" innen bioenergi, småkraft, landvind, havvind og CO2-fri gasskraft. De fleste målsettinger settes påfallende langt frem i tid, men målsettingen om 3 TWH vindkraft skal innfris allerede i 2010. Med nær 2/3 av målet urealisert gjenstår mye. Noe av arbeidet som nå igangsettes preges av kortsiktighet og hastverk.
Mener statsråden det er fornuftig å innfri en målsetning "koste hva det koste vil?"

Begrunnelse

Flere i kraftbransjen frykter at streben etter å nå målet om 3 TWH vindkraft i 2010 resulterer i enorme pengestøtter til enkelte prosjekter i løpet av noen få år, og deretter en pengetørke når målet er innfridd. En slik tilnærming kan medføre at samfunnet suboptimaliserer investeringene basert på å nå politiske mål i 2010 fremfor å legge til grunn langsiktige energi- og samfunnsmessige kriterier.
Stortinget har i lang tid hatt en målsetting om å realisere 3 TWH vindkraft innen 2010. Målsettingen har vært bekreftet av både denne og forrige regjering. Problemstillingen er ikke politiske målsettinger i seg selv, men mangelen på troverdige og tilstrekkelige virkemidler til å nå målene.
Under den rød-grønne regjeringen har vindkraftbransjen vært eksponert for tre ulike støtteregimer. Først ble den lovet grønne sertifikater, deretter en feed-in støtte på 8 øre/kwh, og nå en forbedret investeringsstøtte.
På NORWEAs årsmøte 7. april var vindkraftbransjen tydelig på at det er urealistisk å produsere 3 TWH i 2010. Regjeringen har derimot "presisert" målet til å være 3 TWH vindkraft kontraktsfestet i ENOVA innen 2010. PÅ nevnte årsmøte kom det også tydelig frem at dagens finansieringsnivå til ENOVA langt fra er tilstrekkelig til å realisere Regjeringens ønskede mengder vindkraft.
Enova publiserte sine nye retningslinjer for støtte til vindkraft 21.04.08. Målsettingen er å realisere målet om 3 TWH vindkraft innen 2010.
I DN 22.04.08 lover ENOVA å nå målet om en tredobling av vindkraft innen 2010 - koste hva det koste vil.
Mye tyder på at Regjeringens tilnærming kan bli svært dyr. Øyvind Isachsen i NORWEA påpeker i DN 22.04.08 at pengene som er satt av til nå knapt rekker til 130 MW vindkraft. I tillegg er det kjent at kun tre vindkraftprosjekter foreløpig er kvalifisert til å konkurrere om midlene fra ENOVA.
I et helhetlig energipolitisk lys burde man bruke samfunnets ressurser på å realisere den beste helhetlige miksen av energiprosjekter, uavhengig av å kanalisere dem kun til en teknologi, slik ENOVA indikerer at man kan gjøre når Vindkraftmålet skal innfries "koste hva det koste vil". I tillegg har vindkraftbransjen god grunn til å bekymre seg for rammevilkår etter 2010, dersom ENOVA svir av alle sine vindkraftkroner på få år.

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Jeg tolker spørsmålet dit hen at det er utlysningen av Enovas Vindkraftprogram som opptar Stortingsrepresentanten mest. Imidlertid retter representanten også kritikk mot Regjeringens øvrige satsningsområder, og skriver at ”målsettingene settes påfallende langt frem i tid”. Generelt vil jeg påpeke at forutsigbarhet er det absolutte suksesskriteriet for utvikle markeder for fornybar energi. For å få til en varig endring i norsk energiforsyning, må myndighetene tilrettelegge for at de forskjellige teknologiområdene utvikles på en effektiv og bærekraftig måte. Dette kan kun gjøres i et langt tidsperspektiv.

Målet om 3 TWh vindkraft i 2010 har ligget fast siden 1999, og fra 2001 har Enovas investeringstøtteordning vært virkemiddelet for å nå målet. Med de økonomiske rammene som nå er lagt for satsningen på fornybar energi, legger Enova opp til å nå målet om 3 TWh vindkraft i 2010. Deler av dette vil allerede være i produksjon i 2010 og noe vil være under bygging. Noen av prosjektene vil være i en fase hvor de har mottatt tilsagn fra Enova og gjør det nødvendige forarbeidet for at byggingen kan settes i gang.

Enova styres gjennom 4 års avtaler med Olje- og energidepartementet, der de overordnede målene for selskapet er sentrale. Målet er å etablere 12 TWh fornybar energi og miljøvennlig energiomlegging i årene 2001-2010, hvorav 3 TWh skal være økt utbygging av vindkraft og 4 TWh økt utbygging av fjernvarme.

Fram til i dag har Enova utløst 10 TWh, hvorav 1,4 TWh er vindkraft og 2,7 TWh fjernvarme. Det resterende 6,9 TWh er nådd gjennom blant annet energigjenvinnings- og energisparingsprosjekter. Enova ligger godt an til å nå målene som er satt. De foreløpige resultatene er nådd innenfor ulike teknologier. Delmålene innenfor vind og varme er krevende, men også disse er innenfor rekkevidde.